Zonne-energie

Het zal geen verrassing zijn dat de VLM voorstander is van zonne-energie. In 2012 hebben we samen met de Stichting Groen Licht en eL-Tec een promotieactie gevoerd.

Onze leden en leden van Stichting Groen Licht kregen voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen. 20 % van de leden van de VLMH deed vervolgens mee aan de actie, reden om de actie te verlengen. 

Klimaatakkoord – prioritering plaatsen voor zonnepanelen

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Er dienen Regionale Energie Strategiën opgesteld te worden. De nationale overheid geeft in haar nieuwe omgevingsvisie een prioritering voor de keuzes die daarbij gemaakt worden: 

De voorkeur gaart uit naar grootschalige clustering. Bij zonne-energie dienen eerst daken en terreinen binnen de bestaande bebouwing benut te worden om natuur en landschap te ontzien.  

Mogelijkheden voor zonne-energie rond Hattem

In Hattem zie je steeds meer daken met zonnepanelen. Hoe het staat met de (on)mogelijkheden van zonne-energie als grote velden ziet u op het onderstaande plaatje.

Omgevingsvisie Gelderland – Zonneparken      Groen: grote zonneparken mogelijk (vooral op industrieterrein H2O). Oranjerood: geen zonneparken mogelijk, en geel: alleen mogelijk onder voorwaarden.

Duidelijk is dat de Hoenwaard en Molecaten grotendeels uitgesloten zijn voor grootschalige zonneparken. Dergelijke parken zijn wel toegestaan op het bedrijventerrein H2O (groen op bovenstaand kaartje).

Onder voorwaarden zijn zonneparken toegestaan in de Enk en de polder van Hattem (richting Zalk, geel op de kaart). Deze gebieden vallen onder de regels van het Nationaal Landschap. Dat wil zeggen dat bij de bij ruimtelijke ontwikkelingen de kernkwaliteiten van die gebieden niet mogen worden aangetast en waar mogelijk versterkt moeten worden. 

Nationaal Landschap bij Hattem Groen gearceerd = nationaal landschap

 

Zonnepark op oude vuilnisbelt Hattem

 
Vanuit leden krijgen we vragen over plannen om zonnepanelen te plaatsen op een open plek in het bos, de oude vuilnisbelt op Molecaten.  De open plek wordt namelijk door reeën gebruikt, voor migratie en om te eten. Er staat geen hek om het terrein heen en het plaatsen van zonnepanelen zou, naast verlies van de open ruimte, ook betekenen dat er hekken geplaatst worden en dieren er niet meer door en op kunnen. 
De open plek van de oude vuilnisbelt heeft nu bestemming bos. 
 
Volgens de omgevingsvisie van provincie Gelderland zijn op dit terrein geen grote zonneparken mogelijk (rood op de bovenstaande kaart). Er is een nieuw bestemmingsplan in de maak, maar het terrein valt onder het Gelderse Natuur Netwerk en is onderdeel van natura 2000 (zie onderstaande plaatjes). Er zijn strenge regels voor dergelijke gebieden en die gelden ook voor het nieuwe bestemmingsplan.
 

Waarom is dit natuur? 

De open plek in het bos was lang geleden deels een vuilstort en die is afgedekt met plastic. Maar ze is niet per ongeluk in GNN en Natura 2000 gevallen. De locatie is aangewezen voor een beschermd habitat type droge heide en de opdracht is om de natuur op die plek in stand te houden, te verbeteren en uit te breiden. De plek is geen ‘enclave’, een witte vlek tussen natura 2000 zoals Ennerveld (en waar ondanks dat heel veel werk gestoken moet worden in verbeteringen van de natuur ter plaatse om beperkt ontwikkelingen mogelijk te maken op een stukje van het terrein dat al bebouwd is).
 

Onderdeel van coalitieakkoord

Het plan om zonnepanelen te plaatsen op de open plek in het bos  is onderdeel van het coalitieakkoord in Hattem. In de gemeenteraad is het onderwerp nu een aantal keer aan de orde geweest. Fracties vragen regelmatig naar de stand van zaken. De verantwoordelijke wethouder heeft voor de zomer aangegeven dat de plek inderdaad GNN (Gelders Natuurnetwerk) betreft (zoals wij in onze eerdere email al aangaven).
 
De gemeente wil met de provincie in overleg om die aanduiding te laten veranderen naar GO (Gelderse Ontwikkeling) waarvoor minder eisen gelden. Recent gaf de CDA-fractie aan dat ze wacht op een gesprek met de provincie hierover.
 

Van GNN en GO in een gesprek? 

Dat kan sowieso niet. Daar zijn lange procedures voor en in dit geval lijkt het niet mogelijk. De tijd van de achterkamertjes liggen toch hopelijk achter ons. 

Voor zover wij weten verandert de provincie GNN sowieso niet naar GO. Het areaal GNN en Natura 2000 moet groter en mag niet kleiner worden. Nederland heeft jaren geleden een aantal verdragen getekend die relevant zijn voor natuur en biodiversiteit, maar ook hier zijn de consequenties tot voor kort niet al te serieus genomen.

 

Natura 2000 oude vuilnisbelt (donkergroen valt onder Natura 2000)

 

Gelders Natuur Netwerk (GNN )- oude vuilnisbelt    (donkergroen = GNN, lichtgroen = Gelders Ontwikkelingszone GO)