Toelichting GO en GNN

GO staat voor Gelderse Ontwikkelingszone. GNN betekent Gelderse Natuurnetwerken.

GO en GNN werden voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. GO en GNN terreinen zijn min of meer beschermd. Het GNN bestaat vooral uit bestaande natuurkernen. Het GO zijn vooral zones tussen natuur. 

Gemeenten kunnen ruimtelijke ontwikkeling in een GO toch ondersteunen mits ze gelijktijdig ook de kernkwaliteiten van die zone versterken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er nieuwe natuur gerealiseerd wordt of dat landschapselementen aangelegd worden, of dat de recreatieve dooradering en beleefbaarheid verbeteren.

Rond Hattem

De Hattermerpoort is een goed voorbeeld van GO en GNN,. Maar ook het overgrootte deel van de bossen bij Molecaten vallen onder GNN en GO. Als u hier klikt, ziet u een kaart van Hattem met een overzicht van deze gebieden.