Inloopavond omgevingsvisie Hattem

Volgende week donderdag, op 13 februari, is er een inloopavond toegespitst op de omgevingsvisie van Hattem. 

Hattem kreeg vorig jaar nog de meeste punten als meest aantrekkelijke gemeente. Ze scoorde uitmuntend op twee punten: veiligheid en groen.

Zonder de inzet van de VLMH in de afgelopen 50 jaar was een groot gedeelte van dat groen er al lang niet niet meer geweest. En ondanks alles staat groen wederom onder druk. 

Waar en waneer: stadhuis, 13 februari, van 17:30 tot 20:30

Natuurorganisaties: blijf af van natura 2000, ook bij zonnepanelen

Vandaag werd in de Stentor melding gemaakt van een uitspraak van de rechter over de Oostvaardersplassen. ‘Het is belangrijk dat een rechter vaststelt dat dat je zonder zwaarwegende redenen niet zomaar mag ingrijpen in het beheer van een Natura 2000-gebied. Dat waart natuurgebieden vrij van de waan van de dag’ volgens Han Olf, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniverisiteit Groningen (13 november 2019). 

Zonnepanelen in natura 2000

Natuurorganisaties zijn alert op zonnepanelen in natura 2000 gebieden. acht natuurorganisaties vinden dat het plan voor een zonnepark van bijna 12 hectare op Landgoed Quadenoord bij Renkum zo snel mogelijk van tafel moet. Volgens hen is sprake van ad hoc beleid en ontbreekt het bij de gemeente Renkum aan een visie op de energietransitie.

Natura 2000 wettelijk beschermd tegen verstorende activiteiten

De organisaties hopen dat de provincie Gelderland een stokje voor het plan zal steken. In een brief aan de provincie stellen zij dat Natura 2000-gebieden zoals Quadenoord wettelijk beschermd zijn tegen verstorende activiteiten.

Zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis vragen om proactief beleid, zo schrijven de natuurorganisaties. Maar de aanpak van de een mag niet ten koste gaan van de ander. In plaats daarvan moet de gemeente Renkum worden uitgedaagd oplossingen te vinden die voor zowel het klimaat als de biodiversiteit winst opleveren. De organisaties zijn bereid om in gezamenlijkheid de Zonneladder te doorlopen en van daaruit te zoeken naar betere oplossingen.

Zonnepanelen Hattem

Ook in Hattem zijn plannen voor een zonnepark en ook daar is sprake van een natura 2000 gebied en bestaat er nog geen visie op de energietransitie. 

 

A28 Bomenkap Natuurorganisaties vragen door

Rijkswaterstaat wil een groot aantal bomen kappen langs de A 28. Een deel van de geplande werkzaamheden, het obstakelvrij maken van de zijbermen over een grote breedte, is voorlopig uitgesteld naar 2020.
 
Delen van het tracé waar bomen gekapt zullen worden vallen onder het beschermingsregime van de Omgevingsverordening (GNN en het GO). Het gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Veluwe. Daarnaast zal de kap ook gevolgen hebben voor het direct aangrenzende Natura2000 gebied Veluwe.
 
De GNMF heeft gevraagd of via maatwerk, gefaseerd en meer beperkt ingrijpen ook kan worden voorzien in de beoogde doelstellingen (brand- en verkeersveiligheid) met veel minder gevolgen voor natuur en landschap. Ze  hebben bij Rijkswaterstaat gevraagd om de uitgevoerde natuuronderzoeken. Ze betwijfelen of het werk zonder benodigde vergunningen/ontheffingen Wet Natuurbeschermingswet mag worden uitgevoerd.  

Stikstofneerslag op Veluwe veel te hoog

De neerslag op de Veluwe moet met de helft omlaag om onder de veilige waarde te komen. 

Hieronder staan twee plaatjes uit een rapport van de universiteit van Wageningen (Inzichten stikstof depositie op natuur, Wageningen Environmental Research, 9 oktober 2019). 

Het eerste plaatje geeft de overschotten aan over heel Nederland. Het tweede plaatje gaat over Gelderland.

400 bomen en 8000 stuks bosplantsoen – Hattem in het groen

Bewoners uit het buitengebied van Hattem planten binnenkort ruim 8.000 struiken en bijna 400 bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan het succesvolle beplantingsproject Hattem in het Groen.

Vereniging Landschap en Milieu Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland enthousiasmeerden diverse bewoners in de gemeente Hattem om mee te doen. Na een informatieavond in maart 2019 hebben 28 bewoners zich aangemeld en meegedaan. Zij gaan ruim 8.000 struiken zoals de sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos aanplanten en ook nog eens circa 150 knotbomen, 100 laanbomen en 150 hoogstamfruitbomen.

Uitdeeldag plantmaterialen

De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 23 november 2019 om 9.15 uur. Wethouder Carla Broekhuis deelt dan de eerste boom uit met Vereniging Landschap en Milieu Hattem op het terrein van de gemeentewerf, Kerkhofdijk 6 te Hattem.

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten

De uitvoering van dit project is in handen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden.

Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Gunstige subsidiemogelijkheden Bewoners doen een eigen bijdrage en konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Het project ‘Hattem in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Hattem.