90.000 zonnepanelen rond knooppunt Hattemerbroek

Binnenkort liggen er er 90.000 zonnepanelen rondom knooppunt Hattemerbroek. 

Hattem is druk met de zonnevelden van Wielink die komen bij knooppunt Hattemerbroek. Naast het knooppunt, p de Noorderhoekseplas (gemeente Oldebroek) wordt ook een zonneveld aangelegd. De plas is 25 hectare groot en al hel lang geleden gevormd door zandwinning voor wegenbouw. In 2006 werden plannen opgesteld om er landgoederen te plaatsen, in de lijn met de cultuurhistorie van de omgeving. Om de plas heen ligt een strook bos, er zijn zwaluwranden en er wonen bevers. In 2017 stopte waterschap nog met een kort geding de stort van vervuild slip.
 

Plas bij knooppunt Hattemerbroek

 
Powerfield uit Dokkum legt op deze plas een drijvend veld neer. Lokale financiers zijn welkom.
 
Van plannen voor een zonneveld op deze plek is al jaren sprake.  Nadat in 2019 de natuurvergunning werd afgegeven, en een door het waterschap vereist onderzoek was afgerond, volgde in 2020 de omgevingsvergunning. Langs de rand wordt 10 meter vrijgehouden en zo is er plek voor 44.000 panelen. 
 

Zienswijze VLMH meegenomen in omgevingsvergunning zonneveld Wielink

‘Wij hebben een reactie gegeven op de zienswijze en onze opmerkingen zijn gehonoreerd en terug te vinden in de plannen.’

Biodiversiteit
Het resultaat van onze opmerkingen is dat de initiatiefnemer van het zonnepark een en ander in het beheersplan heeft meegenomen zodat biodiversiteit maximaal bevorderd wordt en de grond geschikt blijft voor agrarische doeleinden.

Bloemen en kruiden
De grond onder de zonnepanelen worden ingezaaid met kruidenrijk grasmengsel. Randen van de velden die geen opgaande beplanting kennen, worden ingezaaid met bloemrijk en kruidenrijk mengsel. Begrazing is onderdeel van het beheerspakket. Er wordt ‘extensief’ beheerd, de hekken moeten zo weinig mogelijk invloed hebben op de fauna.

Agrarisch

De gemeente en de gemeenteraad onderschrijven net als de VLMH de code Zon op Land. Strikt genomen komen deze zonnevelden op agrarische gronden. In de code Zon op Land komen agrarische gronden echter pas na andere opties. Omdat de stukken grond in aparte hoeken naast de snelweg liggen, zijn wij niet tegen. Maar in Hattem horen nu eerst daken en bedrijfsterreinen aan bod te komen. Hattem loopt daarop flink achter. 

Ingelaste Raadsvergadering
Een en ander had haast, vanwege de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag. In een ingelaste raadsvergadering gaf de raad een Verklaring van Geen Bezwaar af (VVGB) af. Uit de bespreking in de raad bleek dat één van de velden die op water gelegd zou worden niet nu wordt meegenomen. Er dient nog een onderzoek plaats te vinden en dat kan pas volgende zomer. 

VLMH dient zienswijze in voor zonnepark Wielink

De VLMH heeft een zienswijze ingediend ten behoeve van de ontwerpvergunning voor een nieuw zonnepark. Het zonnepark komt op rest stukken grond bij de snelweg. 

De gemeenteraad heeft een beleidskader vastgesteld. In dit beleidskader staan eisen aan de landschappelijke inpassing, zoals een rand met beplanting. Deze zijn van invloed op de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit. De eisen waren echter nog niet opgenomen in het ontwerp. 

 

NMG schrijft brief aan gemeenteraad over zonneveld Natura2000

Gemeente Hattem wil laten onderzoeken of een voormalige vuilstort geschikt is als locatie voor zonnepanelen. Volgens ons en de NMG kan dat niet, omdat dit gebied onder Natura2000 en GNN valt. De NMG benadrukt in een brief aan de raad in juni dat er twee crisissen zijn, een biodiversiteitscrisis én een klimaatcrisis. 

De NMG verwijst daarnaast naar een gedragscode Zon op Land, die verschillende organisaties hebben opgesteld. Hierin staat dat voorkomen wordt dat zonnepanelen in Natura2000-gebieden worden neergelegd. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar dan moet er geen alternatief zijn. Er zijn alternatieven in Hattem. Op bedrijventerrein H2O kan nog genoeg grond worden ingezet kan worden voor zonnepanelen.

Download de brief:

.

Klik hier voor een nieuwsbericht op Omroep Gelderland

VLMH dient zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Koeweg 11-13 in

Aan de Koeweg staan twee huisjes die vernieuwing behoeven. Toch heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Het ontwerp-bestemmingsplan bevat teveel fouten.

Er zijn teveel vraagtekens over de borging en handhaving van het plan. De planregels maken veel meer mogelijk dan het inrichtingsplan doet geloven. Het plan geeft ruimte voor een enorme kaalslag. Dat dit niet goed gaat, is van eerdere plannen maar al te bekend.  

De percelen Koeweg 11-13 liggen in een waardevol kampenlandschap op de overgang tussen stuwwal en de uiterwaarden van de IJssel. De afwisseling van weilanden en houtwallen kenmerken dit landschap. Het terrein ligt op Gelderse Ontwikkelingszone, in een enclave in Natura 2000 gebied. 

Hattem is uniek omdat verschillende landschappen samenkomen binnen de gemeente grenzen. Het onderscheid tussen de nabijgelegen Oranjebuurt met haar villa’s aan de ene kant en het kleinschalige kampenlandschap waar Molecaten onderdeel van uitmaakt aan de andere kant verdwijnt stap voor stap. Daarmee neemt de waarde en de charme van Hattem af.