Natuurorganisaties: blijf af van natura 2000, ook bij zonnepanelen

Vandaag werd in de Stentor melding gemaakt van een uitspraak van de rechter over de Oostvaardersplassen. ‘Het is belangrijk dat een rechter vaststelt dat dat je zonder zwaarwegende redenen niet zomaar mag ingrijpen in het beheer van een Natura 2000-gebied. Dat waart natuurgebieden vrij van de waan van de dag’ volgens Han Olf, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniverisiteit Groningen (13 november 2019). 

Zonnepanelen in natura 2000

Natuurorganisaties zijn alert op zonnepanelen in natura 2000 gebieden. acht natuurorganisaties vinden dat het plan voor een zonnepark van bijna 12 hectare op Landgoed Quadenoord bij Renkum zo snel mogelijk van tafel moet. Volgens hen is sprake van ad hoc beleid en ontbreekt het bij de gemeente Renkum aan een visie op de energietransitie.

Natura 2000 wettelijk beschermd tegen verstorende activiteiten

De organisaties hopen dat de provincie Gelderland een stokje voor het plan zal steken. In een brief aan de provincie stellen zij dat Natura 2000-gebieden zoals Quadenoord wettelijk beschermd zijn tegen verstorende activiteiten.

Zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis vragen om proactief beleid, zo schrijven de natuurorganisaties. Maar de aanpak van de een mag niet ten koste gaan van de ander. In plaats daarvan moet de gemeente Renkum worden uitgedaagd oplossingen te vinden die voor zowel het klimaat als de biodiversiteit winst opleveren. De organisaties zijn bereid om in gezamenlijkheid de Zonneladder te doorlopen en van daaruit te zoeken naar betere oplossingen.

Zonnepanelen Hattem

Ook in Hattem zijn plannen voor een zonnepark en ook daar is sprake van een natura 2000 gebied en bestaat er nog geen visie op de energietransitie.