Nationale omgevingsvisie klaar

De nationale overheid heeft haar omgevingsvisie ‘Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving’ gepubliceerd. De visie speelt in op de grote thema’s van nu die vaak niet meer per regio of per sector op te lossen zijn. De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat botsende belangen veelal niet los van elkaar kunnen worden opgelost. Onze ruimte is een schaars goed, en dat vraagt om zorgvuldige keuzes. Het combineren van allerlei opgaven vraagt daarnaast om een nieuwe manier van werken van de overheid: één samen met stakeholders, kennisinstellingen en burgers. 

De nationale omgevingsvisie geeft een prioritering voor de keuzes voor de energietransitie. De voorkeur gaart uit naar grootschalige clustering, voor zonne-energie dienen eerst daken en terreinen binnen de bestaande bebouwing benut te worden om natuur en landschap te ontzien en als laatste een voorkeur voor energiebesparing, gebruik van warmtenetten etc.