Hattemse Loo

Het Hattemse Loo is een kleine villawijk op de hoek van de Hezenbergerweg en de Konijnenbergerweg. De VLMH heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan dit bouwproject vanwege haar ligging in de Hattemerpoort.  

Hattemerpoort onder druk

De Hattemerpoort loopt (in de breedte) vanaf de Langenberg in Hattem naar Wapenveld. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk in de poort (zie voor meer informatie Hattemerpoort).

De druk op de migratiezone is groot: zeven ‘poorten’ zouden de Veluwe ontsluiten zodat wild kan migreren tussen veilige bossen en voedselrijke uiterwaarden. Er zijn echter nog maar twee van deze zeven zones over, waaronder die bij Hattem. De poort bij Hattem is heel smal en staat aan alle kanten onder druk. 

Voorwaarden aan bouw

Op het terrein van het Hattemse Loo stond voorheen een bedrijf in bouwmaterialen. Er was even sprake van een uitruil van terreinen zodat dit stuk grond in natuur omgezet kon worden. Het terrein werd in 2009 aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur verweving.

Maar de gemeente haakte af, het terrein werd verkocht aan de holding van de firma. Een projectontwikkelaar kocht vervolgens het terrein onder voorwaarde dat woningbouw mogelijk was. 

De gemeente stond toe dat er gebouwd werd omdat de voetbal en de golf toegankelijk voor wild migratie werden. Dit laatste ging niet door. De intentie van bouw op het terrein bleef echter. De projectontwikkelaar zegde 300.000 euro toe aan de gemeente Hattem ten behoeve van het project Hattemerpoort, als compensatie voor verlies aan natuur. 

Nadat het eerste bestemmingsplan sneuvelde bij de Raad van State ontwikkelde de gemeente in 2013 een nieuw apart bestemmingsplan,  alleen voor het voor het terrein. In dit bestemmingsplan staan strenge voorwaarden (Publicatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hattemse Loo) voor de bouw. Zo is het aantal bebouwde meters beperkt en is er sprake van een bosrand om het project heen die niet doorbroken mag worden. De mogelijkheid tot uitritten is uit het bestemmingsplan geschrapt. 

Raad van State stelt strikte voorwaarden

Omwonenden en de VLMH gaven aan dat een en ander nog steeds niet haalbaar was en gingen naar de Raad van State. De projectontwikkelaar bezwoer echter dat de bosrand goed beschermd zou worden door een kettingbeding bij de kopers en het koppelen van de bouw-eisen aan het koperscontract. Zowel de uitritten als de verplichte waterberging pasten op het terrein volgens projectontwikkelaar en gemeente. 

Vanwege deze voorwaarden stond de Raad van State bouw toe. Het belang van de bosrand wordt door de Afdeling in zijn uitspraak onderstreept, het werd een voorwaarde. De Raad gaf expliciet aan dat de groene rand slechts onderbroken zou worden op twee plaatsen. De Raad van State vond dat de gemeenteraad in redelijkheid had kunnen overwegen dat er van een goede inpassing sprake is. 

Voorwaarden aan laars gelapt – gemeente handhaaft niet 

Maar de bewoners kregen al snel gelijk. Om een extra perceel mogelijk te maken, verlegde de projectontwikkelaar uitritten die op het terrein voorzien waren alsnog naar naar buiten. Daardoor werd de bosrand op negen plekken doorbroken en niet meer door twee, in strijd met bestemmingsplan én de uitspraak van de Raad van State.  

De vereiste wateropvang werd ook naar buiten het project gelegd – ook op al de plek van de bosrand. Waarschuwingen bij de gemeente vingen bot. 

Bomen illegaal gekapt

Een aantal bomen stonden de plannen van de projectontwikkelaar in de weg. Ze zouden de verhuizing van de waterberging niet overleven. Een verplicht onderzoek begin december 2015 concludeerde dan ook dat de waterberging op het terrein diende te blijven. De bomen stonden ook al in de weg voor de uitritten die de projectontwikkelaar ondertussen had bedacht. 

In februari 2016 werden zeven bomen, waaronder oude en monumentale bomen, op één na eigendom van de gemeente, illegaal gekapt. De verantwoordelijke wethouder Tiggelaar zei ‘foei’ maar deed vervolgens niets. Pas na druk van de VLMH en anderen werd de projectontwikkelaar gedwongen om te compenseren. 

De VLMH vraagt om handhaving

Begin 2016 had de VLMH de gemeente al vele malen gewaarschuwd: ambtenaren, college en gemeenteraad. Maar niemand greep in.

Tweemaal verzocht de VLMH om handhaving. Het College hield elke actie af en gaf de projectontwikkelaar ruim baan. Rechter en bezwarencommissie gaven de VLMH gelijk: uitritten door de bosrand en de verplaatsing van de waterberging zijn niet toegestaan. Het college gaf  maanden later, eind november, pas toe dat uitritten niet toegestaan waren. Ze meldde deze desondanks te zullen legaliseren, iets waar  gezien de situatie het College wettelijk geen ruimte toe had. 

Ondertussen ging de bouw door, en al snel werd duidelijk dat ook de laatste voorwaarde, beperking van het aantal bebouwde meters, gesneuveld was. 

Terug naar de onderhandelingstafel

De VLMH nodigde de gemeente eind september uit om te praten. In januari 2017 zaten alle partijen, eigenaren, projectontwikkelaar, gemeente en VLMH aan tafel. 

De gesprekken en toezeggingen van bewoners resulteerde uiteindelijk in afspraken tussen VLMH en de gemeente. De gemeente zegde toe te handhaven en om beter handhaafbare afspraken te maken met de project-ontwikkelaar. De VLMH liet maximaal vijf uitwegen van 3 meter breed van gras beton tegels die in de rand zouden opgaan, toe. Ze stopte alle lopende procedures. Daarnaast spraken gemeente en de VLMH af om samen naar beleid voor de Hattemerpoort te kijken en kwam financiële ondersteuning beschikbaar om iets te doen aan de hekken Hattemerpoort. Een en ander werd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Vervolg: hekkenplan

Op dit moment (begin 2019) zijn we bezig met een plan voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied. Met provincie en golfclub is afgesproken om het hek tussen het golfterrein en de hertencorridor te verlagen.  

Stand van zaken 

Eind december 2018 zou de bosrand aangeplant zijn. Inmiddels is duidelijk dat een en ander niet in orde is. Er is geen sprake van een bosrand. 

De VLMH is in gesprek met de gemeente om te bezien hoe aan de vaststellingsovereenkomst voldaan kan worden. De gemeente heeft inmiddels geschouwd en heeft contact met bewoners en project-organisatie.