Compensatie – wat is dat?

In gebieden die belangrijk zijn voor de natuur kunnen ontwikkelingen  soms toch toegestaan worden. Het verlies aan natuur moet dan wel gecompenseerd worden. Dat heet verevening of compensatie. 

Lang niet altijd wordt aantasting van natuurgebieden gecompenseerd, terwijl dat wel verplicht is. Voor het Hattemse Loo is de compensatie vastgesteld op 300.000 euro. Voor zover wij weten is dit nog niet besteed (maart 2019). Op een site van de provincie Gelderland kunt u alle compensatie – die geregistreerd is -opzoeken. 

Hattemerpoort

Voor gebieden als deze geldt normaliter, nee tenzij. Nee: geen nieuwe ontwikkelingen, tenzij openbaar belang en kleinschalig en mits natuurwaarden en kernkwaliteit niet worden aangetast. Indien ontwikkelingen worden toegestaan moet natuur er ook beter van worden. Maar het kan ook alleen nee zijn. GNN is bijvoorbeeld niet gelijkwaardig te compenseren. 

De hele Hattemerpoort (GO en GNN) wordt beschermd. De flessenhals is zo smal en al zo lastig doordringbaar dat er niets meer mogelijk is. Er is ook geen ruimte om te compenseren. 

De provincie antwoordde bijvoorbeeld eerder op een verzoek dat de resterende ruimte tussen Wapenveld en Hattem daar waar mogelijk als natuurterrein wordt ingericht en verder strikt beschermd wordt tegen ruimtelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met deze doelstelling.

Bestemmingsplan Zuid – Oost: geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan

Het bestemmingsplan (uit 2015) voor het gedeelte van de Hattemerpoort dat ligt tussen de Apeldoornseweg en de uiterwaarden (daar waar de sportvelden liggen) is consoliderend. Dat wil zeggen dat er van te voren bepaald is dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Hattemse Golf Club geen kavels mag ontwikkelen langs de Konijnenbergerweg en op het terrein van Dutch Golf geen huizen gebouwd mogen worden. 

Hattemse Loo – een geval apart

Het Hattemse Loo valt onder een apart bestemmingsplan. De gemeente wilde het terrein uit de EHS, maar dat heeft de provincie niet gehonoreerd. De provincie heeft op 1 juli 2009 het terrein de status gegeven van EHS verweving (GO). Dit is van toepassing op toekomstige ontwikkelingen.

Het bestemmingsplan beperkt de mogelijkheden op het terrein sterk. De bouw is meer begrensd dan bij een gewoon bestemmingsplan. De verhouding vergunningsvrij is bijvoorbeeld anders.

Bebouwing en migratie

Dit komt omdat er op het terrein ook nog natuur diende te zijn. Migratie heeft een essentiële rol. Vandaar dat in het beeldkwaliteitsplan, onderdeel van het bestemmingsplan, zo’n nadruk ligt op hekken en heggen.

De ecologische functie bepaalde ook het maximale bouwvlak. Het bestemmingsplan hanteert een maximum van 1700 m2. Het plan gaat uit van bouwwerken (en niet zoals in andere bestemmingsplannen van gebouwen): of te wel alles met muren is vergunningplichting.

Zo zou er voldoende open ruimte overblijven. Het park gaat daar overheen, maar zonder dat de gemeente dit compenseert. 

De bestemming groen is uitgekleed. Er mag niets gebouwd worden op de bestemming groen.