Waterschap nieuw maaibeleid om biodiversiteit te bevorderen

Waterschap is deze week begonnen met maaien van de dijk langs de IJssel. Ze gaat  gefaseerd maaien om de flora en fauna te verbeteren. 

De dijk wordt de in de lengterichting in vlakken verdeeld. Deze vlakken worden op verschillende tijdstippen gemaaid. Alleen de vlakken met een hoge veiligheidseis worden nu gemaaid, de andere vlakken volgen in de zomer of pas in september. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar deze webpagina. 

VLMH geeft input voor coalitieakkoord provincie Gelderland

Op zaterdag 11 maart heeft de VLMH input gegeven voor het coalitieakkoord voor komende periode van de provincie Gelderland. 

De provincie Gelderland is erg belangrijk voor de bescherming en instandhouding van natuur. Ze geeft als dan niet ontheffingen voor bestemmingsplannen, en bepaalt welke de gebieden beschermd worden via het Gelders Natuurnetwerk en de Gelderse Ontwikkelingszone en daar hebben we een hoop van in Hattem. Zij maakt een omgevingsvisie voor de hele provincie die op zijn beurt weer door onze gemeente gebruikt wordt de omgevingsvisie van Hattem en ze stelt verordeningen op waarin staat waar parken voor zonnepanelen of windturbines mogen staan. Het project Hattemerpoort is van de provincie en weer een ander regionale groep, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie trekt dat project. 

Op zaterdag de 11e hebben we de coalitiepartijen gevraagd om beleid ‘af te maken’. De strijd voor natuur is vooral een strijd voor beter en verantwoord bestuur. Natuur is te makkelijk sluitstuk en moet dan vrijwel altijd aan de kant, regels of geen regels. Het heeft niet veel zin een verordening op te stellen als een niet onderbouwde uitzondering vervolgens toch toestemming krijgt. Bij plannen en besluiten hoort controle en toezicht dat een en ander ook nagekomen wordt. Dat bijvoorbeeld van vereveningsgelden – dat zijn gelden die bij sommige projecten betaald moeten worden om natuur te compenseren – maar de helft daadwerkelijk gebruikt wordt, is zorgelijk. 

Mijd bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot – Mezensterfte in tuinen

Laatst kregen we een vraag over dode jonge meesjes die gevonden werden in nestkastjes. Zou het kunnen dat die sterfte samenhangt met de bestrijding van processierups in de eiken die staan langs de Konijnenbergerweg? Gemeente Hattem blijkt echter stoffen te gebruiken die niet schadelijk zijn voor vogels. 

Navraag leerde ons dat de oorzaak misschien elders lig. Dode meesjes blijken wel veertien verschillende gifstoffen in hun lichaampjes hebben. Koolmezen en pimpelmezen zijn namelijk gek op buxusmotruspjes en voeren deze graag aan hun jongen. De jongen krijgen zo echter allerlei gif binnen dat gebruikt wordt tegen de buxusmot. Ze gaan vervolgens dood. 

De GNMF doet onderzoek en komt de meesjes graag ophalen. Via de link vindt u meer informatie. 

Uitstel van besluit over windmolens Oldebroek

Windmolens laatste lootjes

De VLMH is vóór duurzame energie, zoals die afkomstig van de zon en de wind. Toch is bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van vier windmolens bij Oldebroek vanwege de locatie en de te verwachte gevolgen voor vogels. Het gebied is belangrijk voor weidevogels en de kleine zwaan die enorm in aantal afnemen en afname van habitat is één van de belangrijkste bedreigingen. Voor de laatste zitting van de Raad van State trok de VLMH samen op met de Vereniging voor Natuurstudie en Bescherming IJsseldelta.  

Eind 2018 was een laatste zitting van de Raad van State. Er is een voorlopige uitspraak. De gemeente had een aantal toezeggingen gedaan die de uitvoering van de windmolens beperken maar die desondanks niet in de planregels van het bestemmingsplan waren doorgevoerd. De gemeenteraad dient binnen twintig weken de maximale geluidshinder, de tijdelijkheid van de molens en de ruimtelijke gevolgen in besluiten vast te leggen. Op twee punten is er nog geen definitief besluit.

Het alternatief voor de locatie? Dezelfde locatie…..

Het oppervlak van Oldebroek is met 200 km2 maar liefst viermaal zo groot als dat van Hattem. Volgens de omgevingsverordening van provincie Gelderland zijn op een groot gedeelte van dit gebied windmolens mogelijk. Maar Oldebroek heeft ondanks de bezwaren die van het begin af zijn geuit niet of nauwelijks gekeken naar andere locaties voor deze windmolens. De locatie werd in de MER (verplichte Milieu en Effect Rapportage) met zichzelf vergeleken. Dit mocht niet volgens de Raad van State. Maar de rechters vonden desondanks dat, omdat er ook naar andere type windmolens gekeken was op dezelfde locatie, toch voldaan was aan de eis om alternatieven te evalueren.

Locatie en natuur

De windmolens komen op 50 meter afstand van de enige natuurkern in dit uitgestrekte gebied, in een kom tussen allerlei vogelgebieden die wettelijk beschermd zijn en net naast de Hattemse polder die door de gemeente Hattem in haar structuurvisie als vogelgebied bestemd was.

Gevolgen voor vogels

Drie studies naar de gevolgen van de windmolens op deze locatie voor vogels baseerden zich volgens ons en volgens diverse lokale vogelorganisaties op onvoldoende gegevens. Ondanks dat al meer dan tien jaar windmolens op deze plek bedacht waren heeft gemeente Oldebroek nooit gegevens verzameld. Alle rapporten baseren zich daarom vooral op schattingen en extrapolaties. De gebruikte mortaliteitsnorm ontbeert een wetenschappelijke basis.

Met omwonenden samen hebben we een contra-expertise laten uitvoeren. Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke ordening (StAB) bekeek een en ander namens de Raad Van State en onderschreef een aantal van onze conclusies. StAB betwijfelde bijvoorbeeld of de gebruikte data in de studies een betrouwbaar beeld geven van de vogels in de polder. Daarnaast is niet gecorrigeerd voor de specifieke situatie in Oldebroek. Daarop is een aanvullend rapport opgesteld. Voor kleine zwanen en goudplevieren (een vogelsoort die op de rode lijst staat met een zeer ongunstig toekomstperspectief) bijvoorbeeld ligt volgens dat laatste onderzoek de sterfte die verwacht wordt precies op grens van de norm die de RvS bij gebrek aan een wetenschappelijke norm hanteert. De Raad van State vond een en ander voldoende.

Uitstel van besluit Raad van State

De gemeenteraad had de gevolgen op de natuurkern onterecht niet meegewogen en dat vond de RvS onzorgvuldig. Maar volgens de RvS heeft de gemeenteraad van Oldebroek dit hersteld. De natuurvergunning ontbrak, maar ook hier heeft de gemeente alsnog een en ander hersteld. De RvS zal in het definitieve besluit aangeven of deze twee omissies nog consequenties zullen hebben voor het plan.