CDA stelt vragen over kamsalamader in droogvallende beek

De beek aan de Beekstraat viel droog in de hete zomer. In die beek leeft de beschermde beeksalamander. Het CDA stelde er onlangs een schriftelijke vraag over bij het college

De gemeente bevestigde dat de beek was drooggevallen en dat ze daar eerder op attent gemaakt was. De pomp die moet zorgen dat er voldoende water blijft staan, is weer aangezet. 

Voor wat betreft een ander droogvallend water is de verantwoordelijke instantie geinformeerd. 

Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden (klik hier).

 

Cursus biodiversiteit in eigen tuin

Bewoners uit Hattem kunnen in september meedoen aan een cursus over biodiversiteit op het eigen erf of in de eigen tuin.

Veel diersoorten, zoals vlinders en bijen, gaan hard in aantal achteruit. Maar we kunnen ze op verschillende manieren helpen. Tuinen en erven kunnen een goed leefgebied vormen voor insecten en vogels. De  cursus biodiversiteit op 5 en 14 september gaat over het inrichten van erf of tuin voor een aantrekkelijke leefomgeving voor allerlei dieren. De cursus is een van de ideeën, die voortkomen uit het bewonersproces Levend Landschap Hattem.

De data voor de cursus zijn:

Donderdag 5 september theorieavond van 19.30 uur tot 21.00 bij IJsboerderij IJscowd, Hillsdijk 100 te Hattem

Zaterdag 14 september praktijkochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur op nader te bepalen erf in Hattem

Deelname is gratis. Er is plek voor maximaal twintig deelnemers uit Hattem, dus vol is vol. Aanmelden kan via https://landschapsbeheergelderland.nl/biodiversiteit-hattem.

 

Nationale omgevingsvisie klaar

De nationale overheid heeft haar omgevingsvisie ‘Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving’ gepubliceerd. De visie speelt in op de grote thema’s van nu die vaak niet meer per regio of per sector op te lossen zijn. De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat botsende belangen veelal niet los van elkaar kunnen worden opgelost. Onze ruimte is een schaars goed, en dat vraagt om zorgvuldige keuzes. Het combineren van allerlei opgaven vraagt daarnaast om een nieuwe manier van werken van de overheid: één samen met stakeholders, kennisinstellingen en burgers. 

De nationale omgevingsvisie geeft een prioritering voor de keuzes voor de energietransitie. De voorkeur gaart uit naar grootschalige clustering, voor zonne-energie dienen eerst daken en terreinen binnen de bestaande bebouwing benut te worden om natuur en landschap te ontzien en als laatste een voorkeur voor energiebesparing, gebruik van warmtenetten etc. 

Na opknappen van Zuiderzeestraatweg plant gemeente nieuwe bomen

De Zuiderzeestraatweg wordt opgeknapt. Langs de weg staan 114 bomen, vooral populieren, die allemaal gekapt worden.

Als de weg klaar is worden er nieuwe bomen geplant. Het worden er meer dan er nu staan, en de rijen bomen zullen ook bestaan uit meer soorten dan voorheen, zo heeft de gemeente ons bevestigd. In overleg met  adviseurs, boomkwekers, imkervereniging is om redenen van biodiversiteit de keuze gevallen op vijf verschillende soorten: Tilia cordata ‘Greenspire’m Quercus petrea, Ulmus dodoens, Quercus serris en Carpinus betulus ‘Jurrius’.