Vliegroute boven de Veluwe  vanuit Lelystad

Vindt u, net als wij, dat de nieuwe plannen een aantasting van Hattem en omgeving is, vul dan voor 2 november de consultaire in!

https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport

Informatie over de plannen:

In 2015 is besloten om van Lelystad een ‘dependance’ van Schiphol te maken.
Op de lange termijn zal het gaan om 45.000 vliegbewegingen per jaar.
Uit Lelystad vertrekkende vliegtuigen gaan via Wezep zuidwaarts over een
groot deel van de Veluwe. Zowel de uiteindelijke richting van de route als de
hoogte ervan is onderwerp van discussie. Vliegen brengt immers overlast met
zich mee: lawaai en milieuvervuiling.
Hattem ligt in de huidige plannen precies op de plek waar vliegtuigen laag vliegen en extra geluid produceren  vanwege het opstijgen naar een iets hoger liggende laag.
Geschiedenis
In 2015 viel het Luchthavenbesluit om van Lelystad een vliegveld voor chartervluchten
te maken. Vanaf april 2019 vertrekken en landen de eerste vliegtuigen
met een jaarlijkse groei tot 10.000 vliegbewegingen in 2023. Voor de doorgroei
naar 25.000 en op termijn 45.000 vliegbewegingen is een aanpassing van het
hogere luchtruim nodig.
Als uitvliegroute werd de variant via Wezep (B+) aangewezen, omdat deze de
minst negatieve effecten voor mens en natuur geeft. Op deze route splitsen de
vluchten in een zuidelijke (ten westen van Apeldoorn) en zuidwestelijke route
(Wenum-Wiesel, Harskamp en Ede).
In juni 2017 bleek dat de vliegtuigen lange tijd op een hoogte van 1.800 meter
moeten blijven om het erboven vliegend Schipholverkeer niet te storen. Daardoor
zal met name de geluidsoverlast veel groter zijn dan verwacht.
Na protesten van burgers, gemeenten en provincies is in september een alternatief
voorgesteld. Daarbij gaat het vliegverkeer hoger boven het zuidelijk deel van
de Veluwe. Ook vindt de splitsing van de route pas ten zuiden van Apeldoorn
plaats, waardoor een kleiner gebied bestreken wordt. Ten noorden van Apeldoorn
blijven de vliegtuigen op 1.800 meter.
Geluidsoverlast
Strikt genomen voldoen de vliegroutes aan de geluidsnormen (lager dan 40 dB(A)
Lden). Dat komt doordat het geluid wordt uitgemiddeld over een heel jaar. Beter
is het om naar de geluidsbelasting van individuele vliegtuigen te kijken.
Vliegtuigen op 1.800 meter hoogte veroorzaken veel meer decibel, waardoor het
beneden niet echt stil meer zijn. Dit is strijdig met het provinciaal beleid voor
stiltegebieden en natuur met stilte als kernkwaliteit.
In hoeverre mensen het geluid als hinderlijk ervaren is persoonlijk. In een stedelijke
omgeving verdwijnt het geluid van vliegtuigen eerder naar de achtergrond.
In dorpen, op het platteland en in natuurgebieden zullen de vliegtuigen onmiskenbaar
hoorbaar zijn. Dieren maken zich er niet heel druk over. Maar bewoners
en recreanten die rust zoeken, kunnen vliegtuigen op zo’n relatief lage hoogte als
zeer onaangenaam ervaren. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat de provincie
Gelderland en de Veluwse gemeenten, die de Veluwe wat betreft toerisme op 1
willen krijgen, zich zorgen maken. Ook burgers en (recreatie-)ondernemers
roeren zich. Petities die pleiten voor hoger vliegen zijn door ruim 80.000 mensen
ondertekend.
Uitstoot van stikstof
Vliegtuigen stoten o.a. stikstofoxiden uit. Weliswaar op grote hoogte, maar het
komt op den duur naar beneden. Stikstof is een meststof en dus schadelijk voor
voedselarme natuurgebieden, zoals heidevelden en bossen op zandgronden. Die
zijn er juist volop op de Veluwe!
De voorziene 45.000 vliegbewegingen op termijn geven op de Veluwe een neerslag
van 0,2 tot 0,4 mol stikstof per hectare per jaar. En dat terwijl activiteiten
met meer dan 0,05 mol stikstof ha/jaar al problemen kunnen opleveren en
daarom vergunning plichtig zijn.
Overigens valt de uitbreiding van Lelystad onder de Programmatische Aanpak
Stikstof. Dat houdt in dat de verwachte stikstofdepositie door het vliegverkeer,
elders meer dan gecompenseerd moet worden, zodat uiteindelijk de totale
depositie afneemt. Of dit ook daadwerkelijk plaatsvindt is onzeker.
Indeling van het luchtruim
Het luchtruim in Nederland is verdeeld in verschillende lagen. De bovenste laag is
voor vliegtuigen die hier niet landen. Daaronder zit een laag voor vliegtuigen van
en naar Schiphol. De vliegtuigen van en naar Lelystad moeten daar onder blijven,
tot ze ver genoeg van Schiphol zijn. Volgens de staatssecretaris is het hierdoor
niet mogelijk om de vliegroutes tussen Wezep en Heerde veel hoger te laten
gaan dan de voorgestelde 1.800 meter.
De VLMH vindt dat vliegtuigen uit Lelystad niet alleen de Veluwe zoveel mogelijk
moeten mijden, maar ook zo snel mogelijk hoog moeten vliegen. Wanneer ze al
bij Wezep hoogte kiezen, worden de geluidsoverlast en stikstofuitstoot beperkt.
Daarom pleiten wij, met vele anderen, ervoor om zo snel mogelijk het luchtruim
opnieuw in te delen. Die herindeling moet ruim vóór 2023 zijn gerealiseerd,
wanneer de 10.000 vliegbewegingen een feit zijn.

Zo lang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld zijn wij van mening dat de gemaakte plannen geen doorgang mogen hebben.
Vliegverkeer wereldwijd
Het vliegverkeer in het algemeen is een groot probleem voor milieu en leefbaarheid.
Van de totale door transportmiddelen uitgestoten hoeveelheid CO2 wereldwijd
is ongeveer 12% afkomstig van vliegtuigen. Naar verwachting zal het aantal
luchtreizigers de komende twintig jaar ruimschoots verdubbelen naar 7,3 miljard
in 2034). Dat maakt de luchtvaart een van de snelst groeiende bronnen van
broeikasgassen. Indien, zoals in het verleden, de CO2-reductie van de luchtvaart
achterblijft bij de inspanningen in andere sectoren, zal in 2050 het aandeel van
de luchtvaart in de wereldwijde CO2-uitstoot zijn gestegen tot 22%.
Daarnaast zorgt vliegverkeer vooral rondom luchthavens voor steeds meer
geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s door fijnstofuitstoot.
Alternatieven en maatregelen
Een van de oorzaken van de snelle groei van het luchtverkeer is de opkomst van
de prijsvechters. Tegen ongelooflijk lage prijzen kan naar diverse bestemmingen
in West-Europa worden gevlogen.
Daarnaast is Schiphol steeds meer een vliegveld geworden voor overstappers
naar en van intercontinentale vluchten. Deze overstappers worden vanuit diverse
bestemmingen in West-Europa van en naar Schiphol gevlogen, waarbij veel
van deze vliegtuigen onderbezet zijn. Inmiddels is al bijna 38% van de passagiers
op Schiphol een overstapper (transfer).
Op veel bestemmingen in West-Europa zijn goede alternatieven voorhanden,
waardoor korte afstandsvluchten overbodig worden. Zo zijn er goede treinverbindingen,
waardoor je bijvoorbeeld binnen een paar uur in Londen, Parijs of
Frankfurt bent.
Verder moet eindelijk eens een prijs voor een vliegticket worden betaald waarin
de negatieve gevolgen voor milieu, klimaat en leefomgeving zijn meegenomen.
Dit betekent een forse ecotax op elke liter kerosine en een extra heffing op niet
gebruikte stoelen. Het milieuprincipe ‘de vervuiler betaalt’ wordt dan eindelijk
ook in het vliegverkeer gehanteerd. Dit leidt niet alleen tot minder niet direct
noodzakelijk vliegen, maar ook zullen alternatieven, die minder milieubelastend
zijn, weer eerder in beeld komen.
Ten slotte moeten maatschappijen die de schoonste en stilste vliegtuigen gebruiken,
voorrang krijgen op de Nederlandse luchthavens.

Vind u ook dat de plannen niet door moeten gaan?

Vul dan de consultaire in: dit kan tot 2 november!

https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport

 

 

Fiets Excursie Hoenwaard 10 juni: Omvorming, Gruttostand, hogere dijken en de Hattemerpoort

Op 10 juni organiseert de VLMH een excursie in de Hoenwaard.

De Hoenwaard maakt deel uit van de Hattemerpoort. Eén van de veranderingen die dat met zich meebrengt is het omvormen van landbouwgrond naar natuur. Wat dat precies inhoudt zal Joost Reijnen, adjunct directeur van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie uit de doeken doen.

koe

Dat heeft zeker invloed op de bedrijfsvoering van landbouwers die (vrijwillig) meedoen aan het omvormen van dit gebied. Ook hier zal informatie over gegeven worden.

De flora en fauna is o.a. door de landbouw in de afgelopen decennia behoorlijk verandert. Zo is o.a. de grutto geen vaak geziene gast meer in de Hoenwaard. Jan Ras zal laten zien wat er momenteel gebeurd om het de grutto naar de zin te maken.

Als laatste fietsen we langs het Apeldoorns Kanaal. Een deel van de dijk van het 5e pand voldoet niet meer aan de huidige eisen qua hoogte en stevigheid. Wat betekent dit voor de omgeving? Hier zal Annette Sanders de huidige stand van zaken met u delen.

Zaterdag 10 juni

15.00-17.00 uur

Eigen fiets meenemen en stevige schoenen om een stukje door het weiland te lopen naar de Dras/plas pomp.

Verzamelen bij het begin van de Hoenwaard, net over de brug.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Wilt u alvast wat meer weten over de Hattemer Poort: zie de website van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. www.gnmf.nl

IMG_2018grutto1

Bedrijfspark welstandsvrij leidt tot hier en daar 25 meter hoge bebouwing

Zienswijze VLMH over H2O conceptbestemmingsplan

Meer dan tien verschillende belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend op het conceptbestemmingsplan voor het bedrijventerrein H2O, waaronder ook de VLMH. Het bestuur van de VLMH is niet tegen vooruitgang of werkgelegenheid. Maar dat lijkt bij H2O niet aan de orde. Het rendement van het plan is al immers eerder bijgesteld. Maar zonder acceptabele onderbouwing zijn milieubelastende maatregelen onwenselijk.

H2O is niet uit een economische realiteit ontstaan en eenmaal gestart creëren dit soort politieke initiatieven hun eigen werkelijkheid. Stoppen is moeilijker dan doorgaan, veel geld is al besteed, veel mensen en organisaties betrokken, en zo struikelen projecten tegen beter weten in veelal onherroepelijk door en in het geval van H2O naar een resultaat dat bij de start van het project onacceptabel zou zijn geacht: grootschalige en hogere milieu categorieën bedrijven welstandsvrij in een agrarisch gebied.

De vraag voor een plek op het terrein van H2O blijkt dusdanig beroerd dat de welstandseisen worden losgelaten. Welstandsvrij is het Unique Selling Point van H2O in een snel verslechterende en sterker concurrerende markt voor bedrijfsterreinen waarop H2O al weinig kans maakte. Welstandsvrij zorgt in dat geval voor hier en daar een 25 meter hoge bebouwing die elders niet kon.

We hebben de gemeente nogmaals verzocht om een onafhankelijk economische haalbaarheidsstudie voor H2O. Tot de haalbaarheid aannemelijk gemaakt is moet geen grootschalige logistieke en hogere milieucategorie industrie toegestaan worden  en het terrein op Hattems grondgebied dient haar agrarische bestemming te  behouden. Indien een goede economisch onderbouwde casus te maken is, mag het gebied niet welstandsvrij zijn en dient de milieubelasting acceptabel te zijn.

 

Voor de volledige reactie klikt u hier

Nico de Haan, bekend van het TV programma ‘de Baardmannetjes’, geeft lezing

Plaats en tijd: 23 november om 20.15 uur bij Vadesto aan de Bleek in Hattem

Aansluitend op de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Landschap en Milieu Hattem wordt een lezing verzorgd door Nico de Haan, bekend van het TV programma ‘de Baardmannetjes’ van Omroep Max waarin hij samen met schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn natuurgebieden in Nederland bezoekt.

Nico de Haan is een bekende vogelkenner en vogelbeschermer. Hij groeide op in Zalk, waar hij al vroeg veel tijd besteedde aan het “vogelen” en zat op de lagere school in Hattem. Hij heeft daarna de Middelbare Landbouwschool doorlopen in Zwolle en daarna de Bosbouw- en Cultuurtechnische school in Arnhem.

Nico zal een boeiende presentatie geven over de vogelstand in onze regio, zoals de IJsseldelta, het Apeldoornskanaal en de Hoenwaard. Nico is sinds 2004 ambassadeur van de Volgelbescherming Nederland

Alle flora- en faunaliefhebbers uit Hattem e.o. worden van harte uitgenodigd deze bijzondere lezing bij te wonen. Entreekaarten à € 5,00 kunnen aan de zaal worden gekocht. Voor leden van de VLMH is de toegang gratis. Om 20.00 is de zaal open.

VLMH ook door bezwarencommissie in het gelijk gesteld

In navolging van de voorzieningenrechter heeft ook de bezwarencommissie van de gemeente Hattem de VLMH in het gelijk gesteld over perikelen bij de aanleg van het bouwproject het Hattemse Loo. De VLMH heeft initiatief genomen voor gesprekken met de gemeente hoe een en ander verder moet. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden. We hebben de gemeente gevraagd om aan te geven hoe dit toch zo heeft kunnen lopen.

Al eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat de uitritten niet door een verplichte en hoog opgaande bosrand aangelegd mogen worden. Ze kunnen ook niet via een algemeen plaatselijke verordening worden toegestaan. De bezwarencommissie heeft dit nu bevestigd. Het plan van de gemeente om de sloot tot groenvoorziening te bombarderen en op deze creatieve wijze invulling te geven aan de verplichte bosrand is in strijd met de wet, zo heeft de bezwarencommissie verklaard. De gemeente heeft compromisvoorstellen van de VLMH in een eerder stadium verworpen.

De gemeente moet met een oplossing komen, de deadline van de voorzieningenrechter is vandaag, 11 oktober 2016. De VMLH heeft de gemeente uitgenodigd voor een gesprek, een eerste heeft inmiddels plaats gevonden.

We zijn niet gelukkig met de situatie, net als vele omwonenden. Maar we begrijpen natuurlijk dat mensen die een perceel gekocht hebben in het Hattemse Loo hier ook verre van blij mee zijn. Ook daarom kozen we ook voor een kort geding, en is er zo vaak gewaarschuwd bij de gemeente. Het eerste verzoek tot handhaving dateert al van januari van dit jaar. De voorzieningenrechter vond een en ander ook spoedeisend genoeg om de zaak in behandeling te nemen. We gaan nu uit van een snelle voortgang bij de gemeente.