Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 werd gedomineerd door twee externe kwesties: het plan om op de hoek van Hezenbergerweg en Konijnenbergerweg 15 huizen in een soort ‘boskamer’ te ontwikkelen en het plan van de gemeente Oldebroek om 4 windturbines toe te staan op de grens van die gemeente met Hattem. Tot 2x toe werd het bestuur met advocaat verwacht bij de Raad van State voor het eerste plan, ‘Hattemse Loo’ geheten. Idem zoveel keer werd door de Raad van State de beslissingstermijn van 6 weken met een even lange periode verlengd. Net zo sleepte het aantal inspraakzittingen en raads-vergaderingen in Oldebroek zich voort. Uw voorzitter was bij alle zittingen present.

Het bestuur kwam bijeen op 8/1, 11/2, 25/3, 13/5, 1/7, 26/8, 24/10,   7/11 en 20/11. De Jaarvergadering werd gehouden op 20 November. Daar sprak na de vergadering Prof. Dr Flip Witte (VU- fysische geografie), over grondwater van de Veluwe en de invloed van bodembegroeiïng daar op. Tijdens de jaarvergadering viel het besluit om in de statuten de bepaling op te nemen het bestuurslidmaatschap te beperken tot 4 jaar met slechts éénmaal herverkiezing voor nog zo’n periode. Ook het erelidmaatschap werd statutair ingesteld. In de vergadering, die overigens goed bezocht was, was echter niet de vereiste tweederde meerderheid der leden aanwezig. De beslissing moet dus nogmaals worden genomen.

De voorzitter, die onze vereniging vertegenwoordigde in de Raad van Advies van de Gelderse Natuur- en MilieuFederatie, gedoogde, dat de rechtsvorm van stichting naar vereniging werd omgezet. Dit werd bepleit in de hoop, dat er veel individuele leden zouden toestromen. Tengevolge van deze wijziging diende de Raad van Advies te worden opgeheven, hetgeen pas begin 2015 zijn beslag zou krijgen.

Een bestuursdelegatie vergaderde tweemaal met de (nieuwe) wethouder Jan van der Heeden en milieu-ambtenaar Willemien Rouffaer. Deze delegatie werd nu gevormd door twee andere bestuursleden, Frieke Haffmans en Menno Sypkens Smit. Het aanbod om de herplanting van de 10 bomen rond de Grote kerk op de Markt door de VLMH te doen bekostigen, werd met groot enthousiasme door de gemeente ontvangen.

Het plan om een door de vereniging georganiseerde fietstocht met nieuwe) raadsleden en B&W rond het buitengebied van Hattem te houden, kon dit verslagjaar door werkdruk op het stadhuis niet worden gerealiseerd. Ook het voorstel Hattem zich te doen aansluiten bij ‘Nacht van de Nacht’ op 25 October, trof geen medewerking van de gemeente, noch van de middenstand.

De gemeente organiseerde een beurs met als thema “GroenDoeDag” in de Marke op 1/11. Doel was bezuiniging en inkomsten creëren door adoptie en/of koop van groenstroken grenzend aan particulier terrein. Rond dit thema was een groenmarkt opgezet. De VLMH was hier aanwezig met een stalletje. Enkele nieuwe leden konden worden geworven. Aan structurele werving van nieuwe leden (in Assenrade bij voorbeeld, is vrijwel niemand lid) kon echter nog niet worden begonnen.

Aan het eind van het jaar kwam voor het eerst sinds tijden weer een groengroep op gang. Ronald van den Berg (penningmeester), Theo te Winkel (voorzitter en waar-nemend secretaris), gesteund door inkomend bestuurslid George InderMaur (catering) samen met 3 niet-leden, waarvan twee later toetraden, maakten een start met het knotten van alle wilgen tussen Gelderse Dijk en Bottestreng.