Jaarverslag 2011

JAARVERSLAG 2011 (met vooruitblik 2012)

ALGEMEEN

In dit jaarverslag geven we een terugblik op wat er het afgelopen jaar gedaan is. Maar we kijken ook vooruit naar waar we nu mee bezig zijn en wat in de toekomst onze aandacht vraagt. Van belang is de context waarin een milieuorganisatie als de onze kan werken. De Gelderse Natuur en Milieufederatie waar wij lid van zijn constateert een aantal ontwikkelingen die ook voor ons van belang zijn.

Enkele voor het milieu negatieve ontwikkelingen zijn:

• Minder aandacht bij vooral de landelijke overheid en politiek voor natuur en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling.

• Minder inzet voor natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000.

Ook in de Provincie Gelderland is de ontwikkeling van nieuwe natuur in het kader van de EHS sterk verminderd. Positief en compenserend daarbij is de versnelde uitvoering. Overigens gelukkig geen reductie in de gemeente Hattem behalve op z’n minst vertraging in de verdere ontwikkeling van de Hattemer Poort. • Roep om minder regels en daarbij minder controle en handhaving met gevolgen in de vorm van verdere verrommeling van het landschap.

Positieve ontwikkelingen zijn er ook:

• Meer aandacht voor energiebeleid vooral voor bezuinigingen en voor de economie,

• Bij bedrijven meer aandacht voor duurzaamheid en energiebeleid in verband met concurrentiepositie en positieve PR,

• Meer aandacht voor waterbeheer ook door verwachte klimaatveranderingen: veiligheid en zoetwatervoorziening.

In het vorige jaarverslag schreven we al dat de gemeente de burgers en maatschappelijke instellingen zoals de onze meer betrekt bij de ontwikkeling van haar beleid. Deze tendens zet door in 2012 metbijeenkomsten ter voorbereiding van noodzakelijke bezuinigingen. Daarbij gaat het er om dat de gemeente minder taken zelf uitvoert en dat partners (instellingen en burgers) meer zelf gaan doen. Negatief: Weinig budgetruimte, positief: mogelijkheden voor eigen inbreng. Het is heel duidelijk: Ideeën voor een duurzamer milieu, voor een mooi landschap en rijke natuur zijn welkom, maar ze mogen geen geld kosten. In deze context blijven wij aandacht vragen voor onze doelstellingen:

• Beschermen en verbeteren van het fysisch milieu o.a. met een eigen inbreng op beleidsplannen,

• Zorg en aandacht voor natuur, landschap en milieu in Hattem door overleg, voorlichting en educatie over natuur, landschap en milieu.

 VERSLAG

Dit verslag is verdeeld in drie onderdelen:

1. Reacties op beleidsplannen van diverse instanties die invloed hebben op het milieu in brede zin in en rond Hattem

2. Eigen initiatieven met betrekking tot landschap, milieu en natuur

3. De vereniging: Interne zaken, contacten, leden, bestuursmutaties e.d.

 1. Reacties op beleidsplannen  

Toekomstvisie Hattem 

Wij waren in 2011 vertegenwoordigd bij verschillende werksessies van de Gemeente Hattem. Over het landschapsontwikkelingsplan (L.O.P.). over bestuurskrachtmeting en profiel Hattem en over discussiestuk Hattem 2011 – 2025, met vervolg “Samenwerken aan 2025”. We benadrukken dat de uiterwaarden moeten blijven zoals ze zijn: geen  natuurontwikkelprojecten, geen verstoring. Als er al wandel- en fietspaden aangelegd worden dan zal de toegang in de broedtijd beperkt moeten worden. En er zijn voorzieningen nodig die honden in de broedtijd de toegang tot weilanden verhinderen. Bij het discussiestuk Hattem 2011 – 2025 hebben we ook schriftelijk aandacht gevraagd voor duurzaamheid, die in de nota ontbrak. Daarin pleiten wij voor duurzaamheid in bouw (materialen); energievoorziening; verlichting, koeling & verwarming (winkels); stimulering van woningeigenaars om zonnepanelen te gebruiken; voor bescherming van weidevogels in de uiterwaarden; voor mogelijkheden van wildmigratie (Hattemerpoort) o.a. door vermindering van hekken en rasters en door beperking van uitstralend licht. Dat heeft in de definitieve nota geleid tot meer aandacht voor duurzaamheid, zij het in meer algemene zin. In 2012 hebben we een drietal bijeenkomsten bijgewoond die door de gemeente georganiseerd zijn ter voorbereiding op noodzakelijke bezuinigingen van 1,8 miljoen op een begroting van ca. 21 miljoen. Aanvankelijk een groot aantal soms tegenstrijdige ideeën meer gericht op verbeteringen in de gemeente dan op bezuinigingen. Wij benadrukken de aandacht voor de kernwaarden van Hattem: Natuur, Landschap en Water ook voor recreatie b.v. routes happen en trappen (zie www.happenentrappen.nl ). Uiteindelijk werden de zittingen meer toegespitst op bezuinigingen. Wat ons betreft over het thema “Onderhoud wegen, groenvoorziening en duurzaamheid”, met mogelijkheden voor minder intensieve uitvoering door de gemeente en eventueel meer door bewoners en instellingen. Daarbij wordt wel duidelijk dat een actieve bijdrage van onze vereniging alleen mogelijk is met uitbreiding van actieve leden zoals er vroeger ook diverse werkgroepen functioneerden.

Windmolens 

Zoals bekend ageren we al sinds 2005 tegen plaatsing van 150 m hoge windmolens bij Hattemerbroek. Uiteraard zijn we voorstanders van schone energie, ook van windenergie, maar dan niet in kleine plukjes zodat overal in Nederland windmolens zichtbaar zijn maar in grote parken op enkele geschikte plaatsen. Dit is nu ook wel de landelijke toekomstvisie maar kleine projecten die al in de pijplijn zitten, blijven mogelijk. Intussen is voor iedereen duidelijk dat in tegenstelling tot eerdere opvattingen inpassing van 150 m hoge windmolens (hoe mooi men ze ook kan vinden) in het landschap niet mogelijk is. Het landschap verandert ingrijpend en dat vinden wij onaanvaardbaar in een overgangslandschap tussen het stuwwallenlandschap van de Veluwe en het polderlandschap naar de randmeren en de uiterwaarden van de IJssel. Op 17 maart 2010 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor 7 molens (3 in Hattem, 4 in Oldebroek). Een Milieueffectrapportage en een Passende Beoordeling vanwege de Natuurbeschermingswet hadden toegevoegd moeten worden aan de plannen. Helaas is daarmee de kous niet af. In januari van dit jaar kwam de Gemeente Oldebroek met het voorstel om alsnog door projectontwikkelaar van Werven een Milieueffectrapportage te laten opstellen. Diverse vergaderingen van de Commissie Ruimte en Grond en van de Raad werden in 2011 aan dit onderwerp gewijd, steeds zo mogelijk met onze inspraak in nauw overleg met het Comité Geldersedijk. Verwarring en verschil van inzicht was er vooral over het al dan niet vragen aan de Provincie Gelderland een inpassingsplan te maken en zo de regie aan de Provincie te geven. Uiteindelijk besloot de Raad de regie zelf te houden. Besloten werd dat initiatiefnemer Van Werven ter voorbereiding op een Milieueffectrapportage een Notitie Reikwijdte en Detailniveau kan opstellen. Voorwaarden: een participatieplan voor omwonenden, een communicatieplan voor omwonenden en belanghebbende natuurorganisaties, een verklaring van afbraak na 25 jaar (Besluit Raad 8 maart 2012). Intussen is de Conceptnotie Reikwijdte en Detailniveau over de inhoud van te maken milieueffectrapportage verschenen. We hebben daarover een zienswijze ingediend. In de Notitie wordt als mogelijk alternatief voor de 4 molens opgevoerd de realisering van 12, te weten naast dezelfde 4 in Oldebroek, 3 in de gemeente Hattem en 5 in Kampen. Hattem heeft meegedeeld dat het besloten heeft geen windmolens te plaatsen. Kampen stelt zelfs dat op haar grondgebied geen onderzoek mag plaatsvinden. Onze kritiek: dit is geen realistisch alternatief. Ook niet omdat een uitbreiding van het plan waarvan het plan zelf een onderdeel is natuurlijk geen alternatief is. Onderzoek van echte alternatieven zijn nodig, waarover we voorstellen gedaan hebben. Verder kritiek op onduidelijkheden en fouten in de Nota.

Park Hezenberg/Hattemse Loo 

Op 1 september 2010 besloot de Raad van State onze bezwaren en die van omwonenden tegen het bestemmingsplan Hezenberg Park gegrond te verklaren en het bestemmingsplan te vernietigen. Zes gebouwen van 13 m hoog, elk met vijf appartementen dat is veel meer dan de regelgeving toestaat. Ons bezwaar tegen het verlenen van een vergunning Natuurbeschermingswet wegens schade voor de migratie van het wild tussen Veluwe een Uiterwaarden IJssel werd in maart 2011 niet gehonoreerd. Maar die vergunning lijkt niet zo zinvol meer na vernietiging van het bestemmingsplan. Intussen wordt een ander plan ontwikkeld onder de naam Hattemse Loo. Tot dusver is er nog geen bestemmingsplan.

Jachthaven en beheer uiterwaarden 

Als compensatie voor de uitbreiding van de Jachthaven ontvangen wij gedurende 6 jaren vanaf 2009 ieder jaar 13.000,- door onze vereniging te besteden aan beheer en inrichting van de uiterwaarden van de gemeente Hattem ten noordwesten van de jachthaven. De uitvoering daarvan is in handen van de Stichting Vrienden van het Boerenland. Ook dit verslagjaar werd deze bijdrage besteed aan het aanbrengen van schrikdraad rondom 60 ha weidegrond in de uiterwaarden ten noordwesten van de haven en uitbreiding daarvan. Verder werd een te hoge heg gesnoeid. Er zijn bijeenkomsten geweest van alle betrokkenen bij de overeenkomst over de compensatie van de uitbreiding van de Jachthaven. Door bezuinigingsmaatregelen lukt de afgesproken doorlevering van gronden aan natuurorganisaties nog steeds niet. Verder is er verschil van inzicht over de bestemming van 100.000,- die de RGV verwierf door verkoop van hun grond grenzend aan de jachthaven. Volgens ons en volgens de Gelderse Natuur en Milieu Federatie moet dit geld (extra) gestort worden in het compensatiefonds naast de 130.000,- die de RGV daarin moet storten, volgens RGV is de 100.000,- onderdeel van de 130.000,-.

En verder:

• … zijn we uitvoerig geïnformeerd door de heer en mevrouw Sluiter van Dutch Golf over hun plan om het driehoekige terrein aan de andere kant van de Hezenbergerweg toe te voegen aan het golfterrein. Onze suggestie om een strook bos toe te voegen voor wildmigratie is gehonoreerd. We hebben geen bedenkingen tegen het plan onder voorwaarde dat de Hezenbergerweg niet afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, dat er geen geluidsoverlast is door pompen en dat wij inzage krijgen in het beplantingsplan.

• …hebben we deelgenomen aan een bespreking met de Gemeente en Vitens over vernieuwing van de waterleiding naar Altena en IJsselstein. Voorwaarde: Niet in de broedtijd.

2. Eigen initiatieven

 Schooltuinen

We hebben geprobeerd het schooltuinproject met basisschool Het Palet uit te breiden naar meer basisscholen in Hattem. Daartoe is een praatstuk opgesteld met compleet leerplan en kerndoelen passend in het gewone schoolprogramma, dus zonder dat zoiets extra onderwijstijd hoeft te kosten. Dit is behandeld in het directeurenoverleg van de basisscholen in Hattem. De directeuren waren positief over het stuk maar beschikken niet over het geld om het te realiseren m.n. de kosten van een begeleider. Intussen zijn we doorgegaan met Het Palet met begeleiding van ons bestuurslid Marianne van der Sluis. In september heeft de Stentor een kort artikel gewijd aan dit project met foto van enthousiaste kinderen. De kinderen zijn erg enthousiast over hun schooltuin.

Stimuleren zonnepanelen

Op verschillende manieren hebben we geprobeerd het gebruik van zonne-energie te stimuleren: Overleg met Triada over de mogelijkheid zonnepanelen aan te brengen op de woningen in Assenrade. Samen met de Stichting Groen Licht overleg met ambtenaren van de Provincie Gelderland over subsidie, overleg met de gemeente Hattem over subsidie of andere stimuleringsmaatregelen, en informatie ingewonnen over de situatie in Zwolle en in Windesheim. De Jaarvergadering 2011 werd gehouden in de kantine van eL-Tec Elektrotechnologie in Hattem. Ook daar werd voorlichting gegeven over zonne-energie door Ivo Vloedgraven van EcoNed B.V en over de opties die eL-Tec aanbiedt door Aalt Zwep. Een en ander leidde begin 2012 tot een raamovereenkomst tussen enerzijds eL-Tec, anderzijds de Stichting Groen Licht en onze Vereniging en vanaf juli 2012 ook Milieuvereniging Groentje Wezep  Oldebroek. Daarin werd geregeld hoe eL-Tec informeert over hun zonnepanelen en hoe de levering geregeld wordt (www.pienterhuis.nl) en hoe de genoemde milieu organisaties zich inspannen om realisering via eL-Tec te bevorderen. Leden van de genoemde organisaties hebben recht op een korting van 100,- . Wie lid wordt van onze VLMH krijgt ook die korting en is het eerste jaar gratis lid (daarvoor meldde zich helaas niemand). Het resultaat tot dusver: in Hattem 58 aanmeldingen voor plaatsing. Intussen is er ook weer rijkssubsidie zolang er budget is. Mocht u nog geïnteresseerd zijn, kijk op de website www.pienterhuis.nl.

Milieutips

Op ons verzoek stemde de gemeente in met het publiceren van milieutips in de gemeenterubriek. Diverse tips werden ingediend. Een greep:

• Duurzaam bouwen met respect voor mens en milieu is te realiseren door de volgende maatregelen:

1.beperk de vraag naar eindige bronnen (dus energiebesparing). Bij de bouw van uw huis kunt u denken aan het gebruik van duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen, en water- en energiebesparende oplossingen. Goede isolatie, groene daken (mos- en sedumdak), de ouderwetse regenton voor het opvangen van het regenwater zijn voorbeelden hiervan.

2. kies voor bestaande oneindige bronnen, zoals zonnepanelen op uw dak voor productie van electriciteit, een zonneboiler voor uw warmwater, en een warmtepomp om uw woning met energie uit de bodem te verwarmen. Het opvangen van regenwater voor   het doorspoelen van de wc en voor het besproeien van uw tuin is een van de duurzame ogelijkheden.

3. gebruik eindige bronnen efficiënt: suggesties om uw elektriciteitsgebruik te verminderen: ventileer met behulp van een warmtewisselaar, ook warmte uit douchewater kan men hergebruiken. Installeer lage temperatuur vloer- of wandverwarming. Gebruik LED verlichting en schaf energiezuinige apparaten aan. De voordelen zijn niet alleen voor het milieu maar ook voor uzelf: u bespaart energie en water, dus lagere maandlasten. U bent minder afhankelijk van de stijgende energiekosten, urealiseert betere leefomstandigheden en een gezonder binnenklimaat in uw huis. Voor verschillende duurzame maatregelen zijn subsidies beschikbaar: op de site van het ministerie van Economische zaken vindt u meer info: www.agentschapnl.nl

 Energiebesparingsbox

Wij hebben voor u de energiebesparingsbox getest, vol met handige apparaatjes die u helpen om uw energielasten naar beneden te brengen. Het pakket bestaat onder meer uit stand-by killers, een energiemeter, een koelkastthermometer, warmteverklikkers en een waterbespaarder. Via www.deingenieur.nl bestelt u het pakket voor 85,-. Behalve een beter beeld van uw energiegebruik levert dit pakket u een stevig rendement op: Besparing stroom: 509 kWh per jaar. Besparing water: 52 m3 per jaar.Besparing Gas: 188 m3 per jaar Besparing kg: CO2 663,1 kg CO2 per jaar. Terugverdientijd: 2,8 maanden, besparing: 326,- per jaar.

• Inzicht in uw energieverbruik: de Wattcher

In de webwinkel van de Ingenieur vindt u tevens de Wattcher, ook door VLMH voor u getest en goed bevonden. Dit designproduct maakt het stroomverbruik van het hele huis op een heldere manier inzichtelijk. Wanneer u een apparaat aan- of uitzet, toont de Wattcher direct het verschil. Zo ziet u waar de energie wordt verbruikt en ontdekt u hoe u kunt besparen. Ook interessant is om te ontdekken wat de ongemerkte energieverbruikers in uw huis zijn, zoals ongebruikte opladers die nog in het stopcontact zitten en apparaten die altijd standby staan. Gebruikers van de Wattcher besparen al snel 10 tot 20 procent elektriciteit. Dat scheelt een gemiddeld gezin 80,- tot 160,- per jaar. Prijs 99,- info: www.deingenieur.nl

Meer tips op onze site www.landschapenmilieu.nl 

Overleg gemeente

 Twee keer per jaar hebben we overleg met wethouder Teuben. Aandachtspunten in deze verslagperiode waren o.a:

• Compensatie Haven

• Milieutips in Gemeentenieuws

• Bomen Binnenstad

• Plannen Hezenbergerweg – Konijnenbergerweg

• Stimuleren zonnepanelen

• Spanning reacreatie-weidevogels

Het overleg verloopt altijd in een plezierige sfeer.

En verder:

• … verzorgden we zowel een lezing als een excursie voor “Vrouwen van Nu”

• … vroegen en kregen we aandacht van het waterschap voor de slechte situatie van de Molecatensebeek bij de Veldweg

• … hadden we overleg met Triada en met de gemeente over de groenvoorzieningen.

3. De Vereniging 

Leden

Door overlijden en verhuizen nam het aantal leden af met acht. Een nieuw lid kon verwelkomd worden. Aantal leden nu 117.

 Contacten

Ook dit jaar waren er intensieve contacten met inwoners van onze gemeente in verband met plannen waarover zorg bestaat. Over de plannen voor het plaatsen van windmolens met het comité Geldersedijk. En over zonnepanelen met de Stichting Groen Licht. Verder was er goede samenwerking met de Stichting Vrienden van het Boerenland en met de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Daar hadden we ook dit jaar zitting in de Raad van Advies.

Voorzitter

Voorzitter Dolf Joekes deelde mee dat hij met het voorzitterschap wil stoppen. Een advertentie in de Dijkpoorter leidde niet tot kandidaten. Gelukkig vonden we de heer Theo te Winkel bereid het voorzitterschap over te nemen. Hij werd in de jaarvergadering van 2011 bij acclamatie benoemd.

Website

 De website werd vernieuwd dankzij een overeenkomst met het studentenbedrijf FrinqMedia van de Hogeschool Windesheim. www.landschapenmilieuhattem.nl

Samenstelling bestuur 2011/2012

Theo te Winkel  Voorzitter  Konijnenbergerweg 6  8051 CC Hattem 038–337 7630 theo@winkelwijn.nl

 Jannes Hoeksema, secretaris secretaris  Novalieweg 22 8051 AH Hattem 038 – 444 3362 hoeksema-visscher@planet.nl

Clarice Oordt, penningmeester clarice.oordt@gmail.com

Frits Aberson Veldweg 91 8051 NP Hattem  aberson1@planet.nl

Claire Hooft Graafland 038 – 444 1531 Nieuwstraat 100 A 8011 TS Zwolle 06 – 5200 6565 claire@hooftgraafland.com

 Ans Braakenburg- van Breukelen Veldweg 2 8051 NR Hattem 038 – 444 2471 d.braakenburg@planet.nl

Marianne van der Sluis- Kuypers Hoenwaardseweg 33  8051 SH Hattem     gelderkamp@gmail.com 038 – 3761707

Arie van de Worp, liaison GLTO Hilsdijk 100 8051 KE Hattem 038 – 444 6114 mts.v.worp@comveeweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *