Jaarverslag 2010

JAARVERSLAG 2010 (met vooruitblik 2011)

ALGEMEEN

In dit jaarverslag geven we een terugblik op wat er gedaan is. Maar we kijken ook vooruit naar waar we nu mee bezig zijn en wat in de toekomst aandacht vraagt. Drie zaken vallen op in het verslagjaar.

In de eerste plaats de afronding van enkele grote projecten zoals de opening van de uitgebreide jachthaven en de realisering van de Hanzelijnbrug. Bij beide heeft onze vereniging een belangrijke rol gespeeld, soms met succes, soms met teleurstelling. Iets minder definitief zijn de besluiten van de Raad van State over het windmolenproject bij Hattemerbroek en de bouw van o.i. te hoge en te omvangrijke appartementgebouwen in Park Hezenberg. Beide plannen zijn afgewezen, maar ze kunnen toch opnieuw aandacht vragen.
In de tweede plaats valt op de actieve benadering door de Gemeente Hattem van aspecten van landschap, natuur en milieu. Dat gebeurt o.a. in de structuurvisie, in het Landschapsontwikkelingsplan, in de strategienota Samenwerken aan 2025. Die aandacht geeft hoop ondanks de vermindering van provinciale en landelijke middelen voor natuur- en milieubeleid. Geduld, aandacht voor de lange termijn in verband met de beschikbaare middelen is wel nodig.
In de derde plaats is bij al deze plannen aandacht nodig voor een goede verhouding tussen aan de ene kant het belang van mensen die natuur en landschap recreatief willen en kunnen beleven (ook volgens ons belangrijk alleen al voor draagvlak van natuurbeleid op lange termijn) en aan de andere kant de belangen van met name weidevogels die bedreigd worden door fiets- en wandelpaden, honden en houtsingels.
Zo blijft aandacht nodig voor onze doelstellingen:
o        Beschermen en verbeteren van het fysisch milieu o.a. met een eigen inbreng op beleidsplannen
o        Zorg en aandacht voor natuur, landschap en milieu in Hattem door overleg, voorlichting en educatie over natuur, landschap en milieu

VERSLAG

Dit verslag is verdeeld in drie hoofdstukjes:

 1. Reacties op beleidsplannen van diverse instanties die invloed hebben op het milieu in brede zin in en rond Hattem
 2. Eigen initiatieven met betrekking totlandschap, milieu en natuur
 3. De vereniging. Interne zaken, contacten, leden, bestuursmutaties en dergelijke

1.     Reacties op beleidsplannen

Toekomstvisie Hattem
Wij waren vertegenwoordigd bij verschillende werksessies van de Gemeente Hattem. Over de gebiedsvisie uiterwaarden, later verbreed tot het landschapsontwikkelingsplan (L.O.P.). over bestuurskrachtmeting en profiel Hattem en over discussiestuk Hattem 2011 – 2025, met vervolg “Samenwerken aan 2025” . We blijven benadrukken dat de uiterwaarden moeten blijven zoals ze zijn: geen natuurontwikkelprojecten, geen verstoring. Hier speelt de bovengenoemde spanning tussen recreatie op wandel- en fietspaden en rust voor vogels een belangrijke rol. Trajecten zullen heel zorgvuldig gekozen moeten worden. In de broedtijd zal de toegang beperkt moeten worden. En er zijn voorzieningen nodig die honden de toegang tot weilanden verhinderen.
Bij het discussiestuk Hattem 2011 – 2025 hebben we ook schriftelijk aandacht gevraagd voor duurzaamheid, die in de nota ontbrak. Een pleidooi voor aandacht voor duurzaamheid in bouw (materialen), energievoorziening, verlichting en verwarming (winkels), stimulering van woningeigenaars om zonnepanelen en/of andere schone energiebronnen te gebruiken. Verder bij de ambities stappen die ondernomen kunnen worden naar een klimaatneutrale gemeente in 2025 met inzet voor handhaving van de kwaliteit van natuur (flora en fauna), voor bescherming van weidevogels in de uiterwaarden, voor mogelijkheden van wildmigratie (Hattemerpoort) o.a. door vermindering van hekken en rasters en door beperking van uitstralend licht. We hebben daar in het definitieve stuk in algemene zin het een en ander van teruggevonden.

Windmolens

Zoals bekend ageren we al sinds 2005 tegen plaatsing van 160 m hoge windmolens bij Hattemerbroek. Uiteraard zijn we voorstanders van schone energie, ook van windenergie maar dan niet in kleine plukjes zodat overal in Nederland windmolens zichtbaar zijn maar in grote parken op enkele geschikte plaatsen. Dit is nu ook wel de landelijke toekomstvisie maar projecten die al in de pijplijn zitten blijven mogelijk. Bovendien vinden we dat plaatsing niet mag gaan ten koste van natuur en landschap zoals in een overgangslandschap tussen het stuwwallenlandschap van de Veluwe en het polderlandschap naar de randmeren.
Op 17 maart 2010 kwam de beslissing van de Raad van State: Het bestemmingsplan voor 7 molens (3 in Hattem, 4 in Oldebroek) werd vernietigd evenals de door de Provincie Gelderland verstrekte vergunning Natuurbeschermingswet. Een Milieueffectrapportage en een Passende Beoordeling hadden toegevoegd moeten worden aan de plannen.
Helaas is daarmee de kous niet af. Al in januari 2010 bleek dat projectontwikkelaar van Werven aan de Provincie vroeg om een inpassingsplan te maken voor 3 molens in Hattem en 4 in Oldebroek. Behandeling in de Raad van Hattem leidde tot de opdracht aan de wethouder aan de Provincie door te geven dat Hattem geen windmolens wil. Verder hebben we onlangs samen met het Comité Gelderse Dijk verzocht in het kaartmateriaal van het Landschapsontwikkelingsplan en van de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie de daarin nog opgenomen windmolens te verwijderen.
In januari van dit jaar kwam de Gemeente Oldebroek met het voorstel om alsnog door projectontwikkelaar van Werven een Milieueffectrapportage te laten opstellen en dan de Provincie Gelderland een inpassingsplan (bestemmingsplan) te laten maken voor 4 (Oldebroek), 7 (Oldebroek en Hattem) of 12 (Oldebroek, Hattem en Kampen) windmolens. Samen met het comité Geldersedijk hebben we hier in diverse vergaderingen van Commissie, Raad en fracties in Oldebroek bezwaar tegen gemaakt. Gevolg: Pas op 28 juni werd het besluit genomen om eerst voorvragen te behandelen, daarna de vragen die in een Milieueffectrapportage aan de orde moeten komen en dan pas te beslissen over een bestemmingsplan van de Gemeente Oldebroek.

Park Hezenberg

Op 1 september 2010 besloot de Raad van State onze bezwaren en die van omwonenden tegen het bestemmingsplan Hezenberg Park gegrond te verklaren en het bestemmingsplan te vernietigen.. Zes gebouwen van 13 m hoog elk met vijf appartementen dat is veel meer dan de regelgeving toestaat.
Ons bezwaar tegen het verlenen van een vergunning natuurbeschermingswet wegens schade voor de migratie van het wild tussen Veluwe een Uiterwaarden IJssel werd niet gehonoreerd. Maar die vergunning lijkt niet zo zinvol meer na vernietiging van het bestemmingsplan.
Ook hier geldt dat t.z.t andere plannen mogelijk zijn. Wij zijn graag bereid tot constructief overleg, liever dan het voeren van processen.

Jachthaven en beheer uiterwaarden

Als compensatie voor de uitbreiding van de Jachthaven ontvangen wij gedurende 6 jarenvanaf 2009ieder jaar €13000,– door onze vereniging te besteden aan beheer en inrichting van de uiterwaarden van de gemeente Hattem ten noordwesten van de jachthaven. De uitvoering daarvan is in handen van de Stichting Vrienden van het Boerenland. Ook dit verslagjaar werden grote delen van deze uiterwaarden voorzien van schrikdraad tegen vossen. Uit vergelijking met andere gebieden (waar een derde deel van de schade aan eieren veroorzaakt wordt door vossen) blijkt dat deze aanpak succesvol is (geen schade door vossen). Ook werden wilgen geknot en een pad beschermd met schrikdraad tegen honden in de aanliggende weilanden.
Onze vereniging was vertegenwoordigd bij de feestelijke opening van de uitgebreide jachthaven in juni 2010. Deze uitbreiding met het overleg over compensatie werd als voorbeeld opgenomen in een publicatie van de Provincie Gelderland ”Combineren met natuur”. Helaas lukt het nog niet alle afspraken voor de compensatie te realiseren zoals de overdracht van land aan natuurorganisaties. Daaraan wordt gewerkt door de Gelderse Milieufederatie in overleg met onze vereniging.

Hattemer Poort

De Hattemer Poort is een robuuste ecologische verbindingszone voor uitwisseling van het wild tussen de Veluwe en de IJsseluiterwaarden. Het is een strook. tussen Hattem en Wapenveld met een breedte van ongeveer 4 km op de Veluwe en langs de IJssel met een flessenhals van ongeveer 2 km breed in de buurt van het Apeldoorns kanaal. De Hattemer Poort stond centraal in de jaarvergadering van 2010 waar mevrouw Van Haagen van de Provincie Gelderland een presentatie verzorgde. Realisering van deze poort gebeurt in 28 projecten variërend van het ecoduct over de A50 tot fiets- en wandelroutes in de uiterwaarden.
Helaas stelt het Rijk in verband met de bezuinigingen geen geld meer beschikbaar voor aankoop van gronden. De Provincie zal waarschijnlijk in de loop van 2011 beslissen over de provinciale bijdrage. Intussen is wel voor € 5 miljoen 13 hectare van de Berghuizer Papierfabriek aangekocht. We blijven betrokken bij de verdere ontwikkelingen.

En verder:

 • … hebben we voorlopig gereageerd op een plan van Dutch Golf om het driehoekige terrein aan de andere kant van de Hezenbergerweg toe te voegen aan het golfterrein. Met een positieve insteek, en een suggestie om een strook bos toe te voegen voor wildmigratie. Zolang er doorgaand verkeer is mag o.i. de Hezenbergerweg niet afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Dat zou de Konijnenbergerweg te veel belasten.
 • … hebben we enkele werksessies bijgewoond over de gebiedsontwikkeling van en rond het Apeldoorns kanaal tussen Hattem en Heerde.
 • … dienden we een verzoek in bij Rijkswaterstaat voor het aangeven van snelheidsbeperking in het Apeldoorns Kanaal en het aanbrengen van een balk ter verhindering van doorvaart naar de Wiessenberg kolk
 • … hebben we geprotesteerd tegen een o.i. te omvangrijke kapvergunning

2.     Eigen initiatieven

Schooltuinen

We hebben geprobeerd het schooltuinproject met basisschool Het Palet uit te breiden naar meer basisscholen in Hattem. Daartoe is een praatstuk opgesteld compleet leerplan en kerndoelen passend in het gewone schoolprogramma, dus zonder dat zoiets extra onderwijstijd hoeft te kosten. Dit is behandeld in het directeurenoverleg van de basisscholen in Hattem. De directeuren waren positief over het stuk maar beschikken niet over het geld om het te realiseren m.n. de kosten van een begeleider. We gaan door met Het Palet. Voor één school kan ons bestuurslid Marianne van der Sluis de begeleiding blijven verzorgen. De resultaten en het enthousiasme van de kinderen zijn elk jaar weer hartverwarmend.

Stimuleren zonnepanelen

Op verschillende manieren proberen we het gebruik van zonne-energie te stimuleren. Eind 2010 hebben we via een mailactie onze leden geattendeerd op het initiatief van Urgenda ”Wij willen zon”. Verder hebben we overlegd met Triada over de mogelijkheden in Assenrade. Ook is gewezen op de mogelijkheid om op het nieuwe zwembad zonnepanelen te plaatsen. Helaas voelt de brandweer daar niet voor. Voor een bredere aanpak stellen we zonne-energie centraal in onze jaarvergadering van 2011. Verder hebben we kennis genomen van de plannen van de Stichting Groen Licht die zonne-energie ziet als een belangrijk alternatief voor windenergie in het poldergebied Hattem., Oldebroek, Zalk.
Overigens zijn ook andere vormen van duurzame energie van belang.

Milieuvriendelijk(er) bouwen

Naar aanleiding van de verkiezingsbijeenkomst van februari 2010 heeft het bestuur geïnformeerd naar mogelijkheden voor milieuvriendelijk bouwen. Dat leidde tot het volgende lijstje:
1.        Gescheiden afvoersysteem water
2.       Warmtekrachtcentrale installeren. Kan uit voor 200 huizen. Niet duur. Eventueel met warmteuitwisseling
3.       Geen schuttingen maar hagen (vogels en insecten)
4.       Oriëntatie woningen op de zon. 60 % op zonzuiden zodat zonnepanelen geplaatst kunnen worden
5.       Bestrating parkeerplaatsen met grastegels
6.       Vruchtbomen in de openbare ruimte met afspraken over beheer
7.       Verbetering communicatie bewoners
8.       Openbare BBQ voor integratie bewoners
9.       Verlichting stoepen, niet straten
10.    Oversteekplaatsen verlichten
Zo is er meer. Deze punten zijn ingebracht in het overleg over Assenrade

Overleg gemeente

Twee keer per jaar hebben we overleg met wethouder Teuben. Aandachtspunten in deze verslagperiode waren o.a:

 • Overdracht gronden bij de jachthaven naar natuurorganisaties
 • Duurzame ontwikkeling Assenrade
 • Schooltuinen in directeurenoverleg basisonderwijs
 • Toekomst oude zwembad: herstel wijer?
 • Mogelijkheid participatie gemeente in Cittaslow
 • Energievoorziening nieuwe zwembad
 • Milieutips in gemeentenieuws

Het overleg verloopt altijd in een plezierige sfeer

En verder:

o        … hebben we aandacht gevraagd voor Cittaslow, een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners zoals Hattem.
o         … hebben we milieutips aangedragen voor opname in het gemeentenieuws in Veluwenieuws
En we noemden al in de vooruitblik voor 2010 in het jaarverslag 2009:
o              … in mei 2010 de begeleiding van een fietstocht begeleid van het team Ontwikkeling en Advies van medewerkers van de Gemeente langs het groene Kapitaal van Hattem,
o              … het bijwonen van de opening van de jachthaven en de start van de bouw van het ecoduct over de A50 in juni 2010
o              … deelname aan de ROVA- prikactie op de Andreasschool in maart 2010

3.De Vereniging

Leden

Door overlijden en verhuizen nam het aantal leden af met drie. Een nieuw lid kon verwelkomd worden. Aantal leden nu 124..

Contacten

Ook dit jaar waren er intensieve contacten met inwoners van onze gemeente in verband met plannen waarover zorg bestaat. Over de plannen voor het plaatsen van windmolens met het comité Geldersedijk. En over het Hezenberg Park met bewoners van de Konijnenbergerweg en omgeving.. Verder was er natuurlijk goede samenwerking met de Stichting Vrienden van het Boerenland en met de Gelderse Milieufederatie. Daar hadden we ook dit jaar zitting in de Raad van Advies.

Voorzitter

Voorzitter Dolf Joekes deelde mee dat hij omstreeks juli 2011 met het voorzitterschap wil stoppen. In zijn plaats stellen we voor te benoemen de heer Theo te Winkel Konijnenbergerweg, Hattem. Overigens streven we ook verder naar uitbreiding van het bestuur.

Samenstelling bestuur 2010/2011

Dolf Joekes, voorzitter 1)                                     Jannes Hoeksema, secretaris
Veldweg 24                                                           Novalieweg 22
8051 NS Hattem                                                   8051 AH Hattem
038 – 4446266                                                      038 – 4443362
hoeksema-visscher@planet.nl

Clarice Oordt, penningmeester                            Frits Aberson
clarice.oordt@gmail.com                                     Veldweg 91
8051 NP Hattem
Claire Hooft Graafland                                          038 – 4441531
Nieuwstraqat 100 A
8011 TS Zwol le                                                    Ans Braakenburg- van Breukelen
06 – 520065665                                                     Veldweg 2
claire@hooftgraafland.com                                   8051 NR Hattem
038 – 4442471

 

d.braakenburg@planet.nl
Marianne van der Sluis- Kuypers
Hoenwaardseweg 33                                           Arie van de Worp, liaison GLTO
8051 SH Hattem                                                  Hilsdijk 100
038 – 3761707                                                     8051 KE Hattem
038 – 4446114

1)       Met ingang van november 2011:
Theo te Winkel
Konijnenbergerweg 6
8051 CC Hattem
038 – 3377630

Recent Posts

Jaarlijkse ALV voor leden gevolgde door Lezing over sporen door René Nauta voor alle geïnteresseerden

Op donderdag 15 november is de jaarlijkse vergadering van de VLMH van 19.30-20.00 uur. De ALV is alleen voor leden, maar wordt gevolgd door een zeer interessante lezing van René Nauta.

Alle leden hebben voor de ALV een uitnodiging gekregen per mail. Heeft u deze gemist, stuur dan een mail naar :  info.vlmh@gmail.com of neem contact op met een van onze bestuursleden

Ook dit jaar zijn we te gast bij het Voerman Museum.

Om  20.15 uur  zal de lezing van dierensporen expert René Nauta plaatsvinden. René heeft onlangs voor de VLMH een zeer geslaagde excursie geleid  en mooie sporen laten zien en zoals hij zelf aangeeft:

Sporenlezen is echt geweldig, het is mijn grote passie en een van de belangrijkste redenen om buiten te willen zijn. Dat wil ik graag met je delen.
Sporen zijn overal te vinden en ze vertellen allemaal hun eigen verhaal. Van de kleinste keversporen in het zand, tot niet te missen wroetsporen van wilde zwijnen.

Na deze lezing ga je met andere ogen de natuur in!

 

 1. Bouw je eigen Insecten Hotel op 14 november: voor kinderen van 7-11 jaar Leave a reply
 2. Paddenstoelen excursie 28 okotber Leave a reply
 3. Erwin Hamer wint fotowedstrijd Leave a reply
 4. Algemene Ledenvergadering 2017 en lezing van Willem Kolvoort Leave a reply