Bedrijfspark welstandsvrij leidt tot hier en daar 25 meter hoge bebouwing

Zienswijze VLMH over H2O conceptbestemmingsplan

Meer dan tien verschillende belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend op het conceptbestemmingsplan voor het bedrijventerrein H2O, waaronder ook de VLMH. Het bestuur van de VLMH is niet tegen vooruitgang of werkgelegenheid. Maar dat lijkt bij H2O niet aan de orde. Het rendement van het plan is al immers eerder bijgesteld. Maar zonder acceptabele onderbouwing zijn milieubelastende maatregelen onwenselijk.

H2O is niet uit een economische realiteit ontstaan en eenmaal gestart creëren dit soort politieke initiatieven hun eigen werkelijkheid. Stoppen is moeilijker dan doorgaan, veel geld is al besteed, veel mensen en organisaties betrokken, en zo struikelen projecten tegen beter weten in veelal onherroepelijk door en in het geval van H2O naar een resultaat dat bij de start van het project onacceptabel zou zijn geacht: grootschalige en hogere milieu categorieën bedrijven welstandsvrij in een agrarisch gebied.

De vraag voor een plek op het terrein van H2O blijkt dusdanig beroerd dat de welstandseisen worden losgelaten. Welstandsvrij is het Unique Selling Point van H2O in een snel verslechterende en sterker concurrerende markt voor bedrijfsterreinen waarop H2O al weinig kans maakte. Welstandsvrij zorgt in dat geval voor hier en daar een 25 meter hoge bebouwing die elders niet kon.

We hebben de gemeente nogmaals verzocht om een onafhankelijk economische haalbaarheidsstudie voor H2O. Tot de haalbaarheid aannemelijk gemaakt is moet geen grootschalige logistieke en hogere milieucategorie industrie toegestaan worden  en het terrein op Hattems grondgebied dient haar agrarische bestemming te  behouden. Indien een goede economisch onderbouwde casus te maken is, mag het gebied niet welstandsvrij zijn en dient de milieubelasting acceptabel te zijn.

 

Voor de volledige reactie klikt u hier

Nico de Haan, bekend van het TV programma ‘de Baardmannetjes’, geeft lezing

Plaats en tijd: 23 november om 20.15 uur bij Vadesto aan de Bleek in Hattem

Aansluitend op de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Landschap en Milieu Hattem wordt een lezing verzorgd door Nico de Haan, bekend van het TV programma ‘de Baardmannetjes’ van Omroep Max waarin hij samen met schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn natuurgebieden in Nederland bezoekt.

Nico de Haan is een bekende vogelkenner en vogelbeschermer. Hij groeide op in Zalk, waar hij al vroeg veel tijd besteedde aan het “vogelen” en zat op de lagere school in Hattem. Hij heeft daarna de Middelbare Landbouwschool doorlopen in Zwolle en daarna de Bosbouw- en Cultuurtechnische school in Arnhem.

Nico zal een boeiende presentatie geven over de vogelstand in onze regio, zoals de IJsseldelta, het Apeldoornskanaal en de Hoenwaard. Nico is sinds 2004 ambassadeur van de Volgelbescherming Nederland

Alle flora- en faunaliefhebbers uit Hattem e.o. worden van harte uitgenodigd deze bijzondere lezing bij te wonen. Entreekaarten à € 5,00 kunnen aan de zaal worden gekocht. Voor leden van de VLMH is de toegang gratis. Om 20.00 is de zaal open.

VLMH ook door bezwarencommissie in het gelijk gesteld

In navolging van de voorzieningenrechter heeft ook de bezwarencommissie van de gemeente Hattem de VLMH in het gelijk gesteld over perikelen bij de aanleg van het bouwproject het Hattemse Loo. De VLMH heeft initiatief genomen voor gesprekken met de gemeente hoe een en ander verder moet. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden. We hebben de gemeente gevraagd om aan te geven hoe dit toch zo heeft kunnen lopen.

Al eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat de uitritten niet door een verplichte en hoog opgaande bosrand aangelegd mogen worden. Ze kunnen ook niet via een algemeen plaatselijke verordening worden toegestaan. De bezwarencommissie heeft dit nu bevestigd. Het plan van de gemeente om de sloot tot groenvoorziening te bombarderen en op deze creatieve wijze invulling te geven aan de verplichte bosrand is in strijd met de wet, zo heeft de bezwarencommissie verklaard. De gemeente heeft compromisvoorstellen van de VLMH in een eerder stadium verworpen.

De gemeente moet met een oplossing komen, de deadline van de voorzieningenrechter is vandaag, 11 oktober 2016. De VMLH heeft de gemeente uitgenodigd voor een gesprek, een eerste heeft inmiddels plaats gevonden.

We zijn niet gelukkig met de situatie, net als vele omwonenden. Maar we begrijpen natuurlijk dat mensen die een perceel gekocht hebben in het Hattemse Loo hier ook verre van blij mee zijn. Ook daarom kozen we ook voor een kort geding, en is er zo vaak gewaarschuwd bij de gemeente. Het eerste verzoek tot handhaving dateert al van januari van dit jaar. De voorzieningenrechter vond een en ander ook spoedeisend genoeg om de zaak in behandeling te nemen. We gaan nu uit van een snelle voortgang bij de gemeente.

 

VLMH wint kort geding tegen gemeente over Hattemse Loo

De VLMH heeft een kort geding gewonnen tegen de gemeente over het Hattemse Loo. De gemeente gedoogde dat uitritten en een sloot buiten het project zijn geduwd om een extra perceel te creëren. De rechter oordeelde echter dat de gemeente had moeten handhaven.

Vanaf het begin van de bouw af aan is het duidelijk dat een en ander niet goed gaat bij het Hattemse Loo. Een jaar geleden stond er nog een aaneengesloten en hoge rand bos rond het project in de plannen. Het project ligt nu eenmaal in een natuurgebied en er waren eisen om een en ander in te passen. Een sloot en diverse uitritten lagen op het terrein. Dat is nu heel anders geworden.

De projectontwikkelaar wilde een extra perceel creëren bovenop de veertien die tot dan op het terrein bedacht waren. Diverse kavels waren al verkocht en vergunningen waren aangevraagd op basis van de indeling met veertien huizen. Uitritten en de sloot zijn daarom verplaatst naar buiten het project, of te wel naar en door de bosrand. Dit mag echter niet volgens bestemmingsplan. Dit was niet nieuw, in tegendeel: er waren ten tijde van de bespreking van het bestemmingsplan bij de RvS nog meerdere opties mogelijk voor de indeling van het terrein voor vijftien woningen en zonder dat het nodig was de bosrand te doorbreken. Dit was een niet mis te verstaan punt van aandacht geweest bij behandeling.

Monumentale bomen zijn gekapt om ruimte te maken voor de sloot
Begin februari werden acht bomen rondom het project – illegaal – gekapt door de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo, Van der Wiel. De meeste bomen waren eigendom van de gemeente, en die had geen toestemming gegeven om te kappen. Een aantal monumentale, gezonde bomen langs de Konijnenbergerweg moest ruimte maken voor een sloot die nota bene wettelijk helemaal niet mag liggen op die plaats. Later bleek uit een rapport dat juist een uiterste inspanning gedaan had moeten worden om de bomen te behouden: de sloot moest daarom ergens anders. In plaats daarvan kapte de projectontwikkelaar de bomen om en legde de sloot toch aan.

De actie van de projectontwikkelaar haalde zelfs de Stentor. De gemeente verplichtte de projectontwikkelaar om een aantal bomen te herplanten, maar gaf geen boete. De gemeente honoreerde ons verzoek niet om de nieuwe bomen te beschermen tegen illegale kap.

De vereiste boskamer is er niet meer. De sloot ligt nu langs de Konijnenbergerweg over de hele lengte van het project op de plaats waar de bosrand was voorzien. We hebben gevraagd aan de gemeente om dan tenminste te zorgen dat de bosrand wordt aangelegd op een plek die door een bestemmingsplan beschermd wordt zoals afgesproken. Dit is niet gehonoreerd.

De bosrand wordt langs de Hezenbergerweg ook al doorkruist door allerlei uitritten. Een meer dan honderd jaar oude boom ging om ten behoeve van zo’n uitrit. Voor deze boom is achteraf, maanden na de kap, een kapvergunning verleend.

De vereniging werkt op allerlei terreinen graag samen met de gemeente. Er is dan ook regelmatig bij de gemeente aan de bel getrokken. De gemeente beloofde soms om er werk van te maken, maar meestal werden waarschuwingen gebagatelliseerd en vervolgens in de wind geslagen. Zelfs verzoeken tot handhaving haalden niets uit. Er is tijdig en vaak gewaarschuwd, er zijn oplossingen aangedragen, gesprekken gehouden, het college is om handhaving verzocht. Zonder resultaat. We konden helaas niet meer anders. De projectontwikkelaar lapt allerlei regels en zelfs de Raad van State aan zijn laars en de gemeente breit dit achteraf recht.

De VLMH heeft formeel bezwaar gemaakt bij de gemeente. De bouw is echter al gevorderd, de mogelijkheden om een en ander nog zonder grote problemen en kosten voor een ieder te repareren worden snel kleiner. We hadden daarom besloten om daarnaast een voorlopige voorziening aan te vragen om snel duidelijkheid te krijgen voor de uitritten. Dit diende op 30 augustus. Het gehele bezwaar (uitritten en sloot), komen op 7 september in het bezwaar bij de bezwaarcommissie van gemeente aan de orde.

Illegale kap

Van vele kanten zijn we benaderd over de illegale kap van zeven bomen langs de Konijnenbergerweg door de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo. Onder deze bomen waren eikenbomen van bijna een eeuw oud met een stamdoorsnede van een meter. Ze zijn te zien op een schilderij uit 1920 in het Moerman museum.

Saillant detail: de kap van deze gezonde bomen – eigendom van de gemeente -vond plaats net voordat de gemeente en VLMH tezamen de eerste boom plantten (zie eerder bericht) bij de kerk in de binnenstad van Hattem. De gemeente heeft op vragen van de VLMH aangegeven actie te ondernemen naar de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo. We houden een vinger aan de pols.

De restanten......

De restanten……